• OAPB je zavretá

     • Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR a nariadenia vlády SR týmto oznamujem, že škola je od 16.3. do 29.3. 2020 zavretá. 

      Prosím všetkých, aby rešpektovali tento príkaz, uvedomovali si vážnosť situácie a svojim zodpovedným správaním prispeli k zlepšeniu situácie. 

      S pozdravom

      Katarína Dudrová
      poverená riadením školy 

     • ITO - Please take note.

     • Students participating in ITO should continue in their work/activities from home. 

     • ITO 2020

     • Our school will be closed this week and we will not participate in the ITO. The reason is the protection of public health in connection with the new Corona virus. 

     • Krajská súťaž stredných škôl v SIP

     • Dňa 13. februára 2020 sa v Prievidzi v Obchodnej akadémii konal 54. ročník krajského kola súťaže žiakov stredných škôl v Spracovaní informácií na počítači - Písanie na PC, Úprava textu na PC, Wordprocessing.

      Našu školu reprezentovali títo žiaci: Jakub Zábojník z II. D triedy, Silvia Melicheríková

      z III. A triedy, Jakub Matejka a Nicolas Fabian z III. D triedy.

      Najlepší výsledok dosiahla Silvia Melicheríková ,  skončila na 5. mieste s výkonom 6850 bodov v úprave textu na PC. Srdečne blahoželáme.

      Za reprezentáciu školy ďakujeme.      

                                                                                   Ing. Anna Klabníková, Ing. Jana Bellová

     • Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa(ky)

     • T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

      vyhlasuje

       

      v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

      výberové konanie  na obsadenie miesta riaditeľa/ky/

      Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica,

      so sídlom Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica.

      Uchádzač o miesto riaditeľa/ky/ školy musí:

      a/    spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,

      b/   spĺňať  predpoklady podľa § 3   ods. 5 zákona  č. 596/2003   Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a  o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov   a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v ďalšom len „zákon“):

      • spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca,
      • spĺňať podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
      • mať najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
      • byť zdravotne spôsobilý,
      • byť bezúhonný,
      • ovládať štátny jazyk.

      Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

      • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
      • doklad o vykonaní prvej atestácie ( 59 a § 90 ods. 1 písm. a) zákona),
      • doklad o absolvovaní funkčného vzdelávania, len v prípade absolvovania funkčného vzdelávania alebo funkčného inovačného vzdelávania ( 89 zákona),
      • osobný dotazník,
      • profesijný štruktúrovaný životopis,
      • na účel preukázania bezúhonnosti poskytne uchádzač čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, 
      • návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu najviac 5 strán,
      • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti.

      Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) na adresu :

      Trenčiansky samosprávny kraj

      Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

      K dolnej stanici 7282/20A

      911 01 Trenčín.

      Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – výberové konanie – riaditeľ/ka/        Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica“.

      Dátum   uzávierky   prijímania   žiadostí    o    účasť    na     výberovom     konaní   je       24.03.2020.  Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

      Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom rada školy.

      V Trenčíne dňa 19.02.2020.

                                                                                                 Ing. Jaroslav Baška

                                                                                                          predseda

     • Mladý obchoďák ---- III. ročník 04. 03. 2020

     • P. č.   Škola                 Počet prihlásených súťažných dužstiev  

                                                                                          

        1.    ZŠ Dolná Maríková                                                        2 družstvá

        2.    ZŠ Slovanská, Považská Bystrica                                  2 družstvá

        3.    Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové     1 družstvo

        4.    ZŠ SNP 1484 Považská Bystrica                                    3 družstvá

        5.    ZŠ Školská 235/10, Považská Bystrica                          4 družstvá

        6.    ZŠ Slovenských partizánov 1133/53, Pov. Bystrica        4 družstvá

        7.    ZŠ Štiavnik                                                                     2 družstvá

        8.    ZŠ Stred, Považská Bystrica                                           5 družstiev

        9.    ZŠ s MŠ Udiča                                                                1 družstvo

      10.    ZŠ Domaniža                                                                  1 družstvo

      11.    SZŠ DSA, Sídl. Rozkvet 2047.                                        2 družstvá

      12.    Základnú školu sv. Augustína, Považská Bystrica          3 družstvá

      13.    ZŠ, Nemocničná 987/2, Pov.Bystrica                              2 družstvá

      14.    ZŠ s MŠ Považská Teplá                                                1 družstvo

      15.    ZŠ Štefana Závodníka Pružina                                       1 družstvo

      16.    ZŠ Martin                                                                        1 družstvo

      17.    ZŠ Beluša                                                                       1 družstvo

      18.    ZŠ Komenského Púchov                                                 1 družstvo

      19.    ZŠ Slovanská Púchov                                                     1 družstvo

      20.    ZŠ Predmier                                                                    1 družstvo

      21.    ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou                                             1 družstvo

      22.    ZŠ Mládežnícka Púchov                                                  1 družstvo

      23.    ZŠ s MŠ Záriečie                                                             1 družstvo

      24.    ZŠ s MŠ Brvnište                                                             3 družstvá

     • Prednáška a beseda o ľudských právach

     • Dňa 07. 02. 2020  sa žiaci našej triedy 2.A  zúčastnili prednášky spojenej s besedou v Okresnom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici s vyučujúcimi  pani Haškovou a Minárikovou.

      Prednášala nám pani lektorka Mgr. N. Szabová zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva z Regionálnej kancelárie v Žiline.

      Rozoberali sme s ňou význam ľudských práv, formy a dôvody diskriminácie.

      Získali sme poznatky, ako sa máme brániť , kto nám môže pomôcť ak by boli porušené naše

      práva.

      Na záver pani lektorka zaradila aktivitu zameranú na ochranu ľudských práv.

                                            

                                                                                                      Petra Martincová

     • Krásny pozdrav z lyžiarskeho kurzu zasiela I. B; I.C a I. D.

     • Pozdravujeme svojíich drahých rodičov, učiteľov a spolužiakov.

     • Do Rady školy pri Obchodnej akadémii Považská Bystrica

     • bol v doplňujúcich voľbách dňa 13.2. 2020  zvolený zástupca študentov:  Andrej Bednár z 3. D triedy.

      Na ďalších miestach sa umiestnili študentky Monika Kadáčková z 2. D triedy a  Nataša Haviarová z 1. A triedy.

      Ing. Peter Kvaššay - predseda RŠ pri OA

     • Postup na Slovensko!!!

     • V utorok 11. 02. sa uskutočnilo na Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu úspešne reprezentoval Dominik Hladký z 2. A triedy, ktorý postúpil do celoslovenského kola!

      Je to mimoriadny úspech našej školy, pretože po prvý krát postúpil do celoslovenského kola žiak, ktorý sa učí nemčinu ako 2. cudzí jazyk.

      Dominikovi srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov 23. 03. v celoslovenskom kole v Bratislave.

     • Firemný deň 4. A – PAPER4, s. r. o.

     • V predvianočnom čase ste mali možnosť zoznámiť sa s prvou akciou firmy PAPER4, s. r. o., ktorou bol predaj vianočných stromčekov. Keďže to bolo naše „po prvé“, nemali sme žiadne skúsenosti, a preto sme z predaja boli mierne sklamaní. Pri plánovaní druhej, predvalentínskej akcie, sme našu pozornosť upriamili na lepšiu prípravu v oddelení marketingu, výroby a v celkovej organizácii. Odstránili sme nedostatky, poučili sme sa z chýb, a to nám prinieslo sladké ovocie našej práce. Zákazníkov sme oslovili produktami ako: waffle, hot dogy, muffiny a ovocné šťavy. Na dračku išli najmä už spomínané waffle, ktoré si pochvaľovali nielen študenti, ale aj učitelia. Potvrdilo sa tým, že na škole je mnoho maškrtníkov, ktorí nevedia odolať sladkému pokušeniu.  Atmosféru predaja dopĺňali tematicky vyzdobené stánky a príjemná hudba v pozadí, ktorá taktiež prilákala zákazníkov. Sme firma, ktorej už názov prezrádza, že sa zameriavame na činnosť spojenú s papierovými výrobkami. Okrem valentínskeho menu sme si pripravili papierové krabičky s prekvapením, ktoré si študenti mohli zakúpiť a darovať osobe, ktorú majú radi.  Aj napriek veľkému úsiliu, námahe a občasnému chaosu sme si navzájom pomohli a ťahali ako jedna trieda a jedna firma za spoločný povraz.  Nevyhli sme sa teraz už  vtipným momentom, ktoré nás však počas práce privádzali do infarktových stavov, ako napríklad: wafflovač, ktorý sem-tam vypovedal službu a prístroj na hot dogy, ktorý sa nechcel naštartovať. Naša spolupráca bola miestami veľmi zaujímavá a objednávky prebiehali nasledovne: od želania zákazníka cez krik od kasy do výroby až po vykomunikovanie objednávky prostredníctvom ďalších desiatich ľudí. Touto skúsenosťou sme získali reálny obraz o zložitosti podnikania, no zároveň sme nadobudli množstvo nových skills do budúcnosti. Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili a prejavili záujem o naše výrobky a  v neposlednom rade aj naším pani učiteľkám Ing. Janke Forgácsovej a Ing. Aničke Pirošovej za ich rady, usmernenie a pomoc.

       

      Denisa Bednárová, Miriam Belásová, Lenka Repková, 4. A

    • Krásny pozdrav z lyžiarskeho výcviku...
     • Krásny pozdrav z lyžiarskeho výcviku...

     • ...zasiela svojim drahým rodičom, súrodencom, učiteľom a spolužiakom I. A.

     • Doplňujúce voľby do Rady školy pri OA PB

     • Predseda Rady školy pri OA PB vyhlasuje Doplňujúce voľby do Rady školy - zástupca študentov. Doplňujúce voľby sa uskutočnia dňa  13. 2. 2020  v čase  8,00 hod. - 12,00 hod. v budove  OA.

      Mená kandidátov z radov študentov je potrebné nahlásiť najneskôr do piatku 7.2. 2020 do 13,00 hod. osobne na sekretariáte  OA  alebo mailom  na adresu sekretariat@oapb.sk.   

      Ing. Peter Kvaššay - predseda RŠ

     • Všetkým deviatakom.

     • Po úspešných dvoch ročníkoch súťaže "Mladý obchoďák"  si Vás dovoľujeme touto cestou osloviť s pozvánkou  na tretí ročník tejto súťaže. 

      Návratku s menami súťažného trojčlenného tímu je potrebné zaslať najneskôr do  07. 02. 2020 na adresu: miriam.lidajova@gmail.com

      Súťaž je vhodná hlavne pre žiakov, ktorí majú skutočný záujem študovať na našej škole, nakoľko sa body získané v tejto súťaži pripočítavajú k bodovému hodnoteniu na prijímacom konaní. 

      Vzhľadom k tomu, že počas súťaže bude vedenie školy poskytovať bližšie informácie o prijímacom konaní a štúdiu na našej škole je vhodné, aby ako pedagogický dozor so žiakmi prišiel výchovný poradca.

      Ďakujeme za spoluprácu. 

      S pozdravom

      organizačný tím

     • Dňa 27. 11. 2019 sa žiaci triedy 2. A

     • zúčastnili prednášky vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici.

      Zaujímavá prezentácia sa týkala udalostí v novembri 1989 a toho, čo ich predchádzalo.  Žiaci sa dozvedeli ako to v komunistickom režime fungovalo, aké boli jeho vedúce osobnosti , čo viedlo k Nežnej revolúcií a ako prebiehala. Súčasťou tejto akcie bola aj výstava dobových fotografií z Považskej Bystrice, ale aj z miest v ktorých sa protesty začali kde boli najrozsiahlejšie.

     • Zaujímavosti z histórie nášho mesta a okolia

     • Dňa 12.11.2019 sa žiaci 1.B a 1.C a 15.11.2019 žiaci 1.A a 1.D zúčastnili s vyučujúcimi Mgr. D. Haškovou a Mgr. Z. Šandorovou v okresnom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici besedy s pánom Mgr. Jakubom Bielikom. Pripravil si pre nás prezentáciu o dávnej histórii nášho mesta a blízkeho okolia. Dozvedeli sme sa z nej o keltských a slovanských hradiskách, osadách a mnoho zaujímavostí o hrade v Považskej Bystrice a histórii mesta z obdobia pred našim letopočtom a zo stredoveku.

       

      Sára Sečníková

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia Považská Bystrica
   • sekretariat@oapb.sk
   • sy@oapb.sk
   • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
   • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica
   • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
 • Fotogaléria

  • Krásny pozdrav z lyžiarskeho kurzu zasiela I. B; I.C a I. D.
  • Firemný deň 4. A – PAPER4, s. r. o.
  • Krásny pozdrav z lyžiarskeho výcviku...
  • Imatrikulácie 2019
  • Emócie v marketingu
  • Poznávací zájazd vo Veľkej Británii
  • Výmenný pobyt v Belgicku 24. – 29. marec 2019
  • Workshop – Manažérska a obchodná komunikácia
  • Jarná škola programovania na FRI ŽU
  • Školské kolo SOČ
  • Obchodovací deň
  • Slávnostná akadémia našej Alma mater