• Poďakovanie

     • Vážení pedagógovia, milí žiaci,

      spoločnými silami sme úspešne ukončili ďalší školský rok. 

      Tento školský rok sme tak ako aj tie minulé, začali s veľkými očakávaniami. Dúfali sme, že sa ako trieda viac zjednotíme, ako jednotlivci posilníme a niečo aj naučíme. Aj keď nám kríza nepriala, verím, že sa nám tento sen aspoň čiastočne splnil. Škola prešla renováciou, obnovili sme funkčnosť žiackej školskej rady a vybudovali sme pevnejšie vzťahy medzi študentmi a pedagógmi. Napriek pandémií sme sa nevzdali a prebojovali sme sa až sem. Dúfam, že další školský rok bude o to lepší, veselší a pracovitejší, a keď budeme v septembri prechádzať cez prah školy, budeme plní očakávaní a motivácie. Aby však bolo toto možné, musíme sa aj počas letných prázdnin správať zodpovedne. Nakoniec len ďakujem všetkým učiteľom za ich vytrvalosť, ochotu a aktívnosť. Ďakujem všetkým študentom, ktorí sa spoločne zapájali do aktivít pre zlepšenie fungovania našej školy. A v neposlednom rade, našej pani riaditeľke, ktorá svoju novú pozíciu vzala s nadšením, pohotovosťou a usilovnosťou.

      Prajem vám všetkým príjemne strávené prázdniny!

      Marcel Haviar, podpredseda ŽŠR

     • KOŽAZ

     • V prvý deň kurzu ochrany, života a zdravia sme prechádzali veľmi užitočnými a vzdelávacími stanovišťami. Prešli sme si rýchlokurzom zdravotnej prípravy, streľbou na terče, náukou o liečivých rastlinách a naučili sme sa, čo robiť v prípade, že nastanú rôzne živelné a človekom zavinené pohromy.
      Vo štvrtok 17.júna 2021 sme mali športový deň, ktorý sa niesol v duchu tímových hier. Zahrali sme si niekoľko zábavných hier, futbal, volejbal.
      KOŽAZ sme zakončili pekným výletom a kúpaním sa na Podhradskom mori v teplý slnečný deň.

      dievčatá z 3.B

     • Jazykový týždeň II. A a III. A

     •       Školský rok 2020/2021 bol zvláštny a zároveň výnimočný kvôli pandémii koronavírusu. Žiaci, učitelia aj rodičia museli zvládnuť online vyučovanie. Ale v polovici mája sme sa konečne všetci mohli stretnúť osobne a opäť zasadnúť do školských lavíc. Niektorí sa tešili viac, niektorí menej, ale žiaci  z tried s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov sa tešili určite, pretože ich čakal jazykový týždeň. Boli sme všetci radi, že na Slovensko mohli prísť rodení Angličania a opäť začať vyučovať prezenčne. Skúsených lektorov nám zabezpečuje agentúra Talk to Talk, s ktorou  naša škola spolupracuje už niekoľko rokov pri organizovaní jazykových týždňov. Ten posledný trval od 7. do 11. júna 2021 denne päť vyučovacích hodín a zúčastnili sa ho žiaci II. A a III. A.

             Samozrejme,  žiaci využili túto možnosť a užili si týždenný jazykový kurz, keďže v minulom školskom roku nemohli cestovať do zahraničia ani na výmenný, ani na poznávací pobyt, ktorých sa mali zúčastniť. A o tom, že jazykový týždeň s anglickými lektormi bol obohatením ich vyučovacieho procesu, svedčia aj ich názory a komentáre:

      • Učenie prebiehalo hravou formou, vládla dobrá nálada a priateľská atmosféra,
      • veľa sme sa nasmiali, aktivity, ktoré sme robili, boli zaujímavé a kreatívne,
      • učitelia boli veľmi milí, priateľskí a komunikatívni,
      • je to skvelá skúsenosť, zmena pre študentov, možnosť získať nové vedomosti a zážitky,
      • získali sme sebavedomie vo vystupovaní  a komunikácii v anglickom jazyku,
      • rozšírili sme si slovnú zásobu a zdokonalili sa v anglickej komunikácii na rôzne témy,
      • úlohy a projekty sme prezentovali pred celou triedou, aby sme sa nebáli rozprávať pred viacerými ľuďmi,
      • pracovali sme v skupinách a robili rôzne aktivity, napr. tvorba reklamy pre teleshopping, založenie vlastnej reštaurácie, vytvorenie vlastnej planéty, záchrana ohrozených zvierat, hranie hier,
      • najväčšou výzvou bolo recitovanie básní v angličtine, všetci sme to zvládli bravúrne,
      • užili sme si aj prechádzky na zmrzlinu, počas cesty do centra mesta sme sa s lektormi rozprávali po anglicky o ich živote, rozprávali nám svoje zážitky,
      • Guy Cheetham, jeden z lektorov, bol veľmi priateľský a pozitívne naladený, dal nám pár dobrých rád do života,
      • zlepšili sme sa v komunikácii i výslovnosti, museli sme po celý čas rozprávať len po anglicky,
      • okrem učenia sme sa veľa nasmiali,
      • moja angličtina je oveľa lepšia po každom jazykovom týždni, som veľmi vďačná anglickým lektorom za ich prístup,
      • osobne sa mi  jazykový týždeň veľmi páčil, lebo komunikujeme len v cudzom jazyku, ktorý študujeme, a sme prinútení vynájsť sa, keď náhodou nevieme, čo sa ako povie,
      • nakoniec nám bolo ľúto, že jazykový týždeň skončil, škoda, že trval tak krátko, budeme na všetko spomínať s úsmevom na tvári.

            Azda jediným negatívom jazykového týždňa je jeho koniec, lúčenie sa s lektormi  a to, že trvá len päť dní. Ale pozitívna správa je, že v decembri tu bude opäť jazykový týždeň  a opäť prídu anglickí lektori, možno tí istí, možno iní a opäť tu bude pre študentov možnosť komunikovať a zlepšiť sa v angličtine, šanca získať nové vedomosti a zážitky. Dovidenia pri ďalších jazykových týždňoch s native speakers!

                

                                                                  Pripravila a názory študentov spracovala Mgr. J. Gicová

          

             Uverejňujeme aj príspevok anglických lektorov, ktorý nám poslal Mark Hurst. Je v slovenskom preklade, ale pre znalých angličtiny aj v origináli.

       

      Príbeh

            Traja Angličania prišli do školy...., nie,  to je pravdivý príbeh. Škola pripravila ďalší jazykový týždeň. Guy, Mark a Graham prišli do školy a vtedy sa naozaj začala zábava. Čo si mysleli o škole  a študentoch? „ Študenti nás všetkých dojali, všetci rozprávali po anglicky veľmi dobre a čo bolo najdôležitejšie, bez strachu a zaváhania,“ povedal Guy. „Som šťastný, všetci sú úžasní, skvelí, v pohode,“  povedal Mark.  „Úžasná skúsenosť, zábava každý deň, vrátim sa,“ povedal Graham.  „Pravdaže, toto všetko sa nemôže uskutočniť bez pomoci  a podpory učiteľov a zamestnancov školy  a hovorím za nás všetkých troch, že sme vďační za skvelú slovenskú pohostinnosť a áno, všetci prídeme opäť.“ (Guy)

      Dovidenia nabudúce dámy a páni.

      A story

             Three English Guys Walked Into A School …. No, it’s a true story. The school has just completed another English Week Program. Guy, Mark and Graham, came to the school and that's when the fun really started. What did they think about the School and the students? “We were all very impressed with the students, all of them spoke English very well and most importantly without Fear or Hesitation,” said Guy. I'm so happy, they are all Amazing, Brilliant, Cool as he worked his way through the alphabet. . . said, Mark. “An Amazing Experience, Fun every day, I'll be back,” said Graham. Of course, these programs do not happen without the help and support of the schools' staff, and speaking for his teachers Guy said "we are all very grateful for the amazing Slovak hospitality, and yes we will all come back." 

      See You Next Time Ladies and Gentlemen.

     • Dňa 02. 06. 2021 sa žiačky 2. A triedy

     •  - Simona Babčanová, Gabriela Briestenská, Nataša Haviarová, Martina Kameníková, Laura Kvaššayová a Alexandra Stachová, zúčastnili medzinárodnej konferencie Erasmus+, prostredníctvom online platformy a nadviazali svoj prvý kontakt so svojimi výmennými partnermi z krajín Nemecka, Holandska a Nórska. Na začiatku konferencie sme sa dozvedeli ako bude prebiehať konferencia, povedali sme si niečo o projekte a neskôr nás pani profesorky poslali do rôznych “roomiek”, kde sme komunikovali v menších skupinách v anglickom jazyku so zahraničnými študentmi. Na konferenciu si každá krajina pripravila kvíz Kahoot o svojej krajine, ktorý bol našou následnou spoločnou aktivitou. Na konci sme sa dozvedeli, kedy odcestujeme na pobyt do Holandska, na ktorý sa všetky veľmi tešíme.

      Žiačky 2.A triedy

     • Jazykový týždeň

     • V dňoch 31.5.2021 - 04.06.2021 mala trieda 1.A možnosť zúčastniť sa jazykového týždňa pod vedením profesionálnych lektorov anglického jazyka. Celý týždeň sa niesol v pohodovej atmosfére, žiaci hrali rôzne hry s lektormi, veľa sa rozprávali a zlepšovali si svoje znalosti v anglickom jazyku. Študenti si týždeň s lektormi veľmi pochvaľovali a podobný týždeň by určite chceli zažiť ešte raz.

      Timea Kosáčová, 1.A

     • N E P R E H L I A D N I T E ! ! !

     • Oznam pre uchádzačov o štúdium na Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici

       

      • Vzhľadom na to, že po konaní 1. kola prijímacích skúšok  nám zostali voľné miesta v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia,  riaditeľka školy na základe § 66 ods. 7 zákona 245/2008 zákona rozhodla  o konaní 2. kola prijímacích skúšok, ktoré sa bude konať dňa 22. júna 2021 v budove školy.
      • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 18. júna 2021 podať riaditeľke  školy prihlášku - rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), alebo poštou na adresu strednej školy.
        
      • Kritéria na prijatie uchádzačov a ďalšie aktuálne  informácie o štúdiu a prijímacích skúškach  sú zverejnené  na webovej stránke školy: http://oapb.sk/media/pdf/kriteria-21-22.pdf
      • V prípade akýchkoľvek nejasností  alebo otázok nás kontaktujte na tel. čísle 0901 918 482  alebo na katarina.dudrova@oapb.sk.
      • Prijímacie skúšky sa budú konať v utorok 22. júna 2021 o 8.00 hod, výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na webovom sídle školy v popoludňajších hodinách.
     • Poďakovanie

     • Chceli by sme sa poďakovať za sponzoring firme Ceniga, s. r. o., Bratislava. Naši najlepší maturanti z odborných predmetov vďaka tejto firme dostali hodnotnú publikáciu Podvojné účtovníctvo podnikateľov, ktorej autorkou je  Ing. Anna Cenigová. Pani Cenigová svoje viac ako štyridsaťročné skúsenosti v oblasti účtovníctva odovzdáva prostredníctvom svojich publikácií a seminárov. Prehľadnou a zrozumiteľnou formou pomáha orientovať sa v problematike účtovníctva. Príručka medzi účtovníkmi právom získala prívlastok „biblia účtovníka“.

      Vašu podporu si veľmi vážime a ďakujeme.  
      Ing. Jana Forgácsová

     • Oznam ISIC

     • Vážení rodičia, milí stredoškoláci!  

      Radi Vás privítame na krátkom online stretnutí.

      Dozviete sa prečo a ako je potrebné predlžiť platnosť ISIC preukazu.

      Zodpovieme Vaše otázky k využitiu preukazov.

      Termíny a linky stretnutí nájdete tu:

      https://isic.sk/onlinestretnutia/

      Vyberte si svoj čas a vyhrajte peknú cenu!

      Vidíme sa J

      Tím ISIC 

     • Voľby do Rady školy pri Obchodnej akadémii

     • Predseda rady školy pri Obchodnej akadémií Považská Bystrica vyhlasuje voľby členov do Rady školy. Volení budú 2 zástupcovia pedagogických zamestnancov, 1 zástupca z nepedagogických zamestnancov, 3 zástupcovia rodičov a 1 zástupca študentov.

      Záujemcovia sa môžu prihlásiť mailom na adresu sekretariat@oapb.sk, prípadne osobne na sekretariáte Obchodnej akadémie, a to  v termíne do 11.6. 2021 do 14,00 hod.

      Voľby sa uskutočnia v dňoch od 14.6. do 18.6. 2021, presný harmonogram bude včas zverejnený. 

      Ing. Peter Kvaššay - predseda Rady školy

     • Oznam ISIC

     • Vážení rodičia!

      Tento „zvláštny“ rok pre Vás  pripravujeme novinku:

      Krátke online stretnutia, na ktorých sa dozviete všetky potrebné informácie k preukazom ISIC/EURO26, ktoré používajú Vaše deti.

      Dajte nám prosím vedieť, aký čas je pre Vás najvýhodnejší.

      V tomto dotazníku sa dozviete viac:

      https://forms.gle/mhRLzfPzqJTikQ727

      Váš ISIC tím

     • Oznam ISIC

     • Aby sme znížili nesprávne a neúplné platby na minimum, tak od 15.5.2021 začala fungovať nová platobná brána pre bezhotovostnú úhradu za preukazy a známky ISIC / ITIC.

      Prosím, zverejnite na svojich školských stránkach link:

      https://isic.sk/platbaskoly/

      Dostali ste ho aj v listoch pre budúcich prvákov.

      Žiaci/rodičia a učitelia tam môžu uhrádzať platby za preukazy a známky ISIC a ITIC.

      Vždy si vyberú svoju školu zo zoznamu a vyplnia potrebné údaje.

      Následne (vždy v stredu) dostanete menný zoznam tých čo uhradili a pre nich objednáte to čo majú uhradené. Preukaz alebo známku.

      Žiadosti (prihlášky) už netreba zbierať.

      Termíny na objednávanie cez školu sú:

      1. Nové preukazy ISIC/EURO26 (09/2022) sa cez školu objednávajú od 6.21 celý rok.

       

      1. Nové učiteľské preukazy a známky ITIC (12/2022) sa cez školu objednávajú až od 1.9.2021, dovtedy sa vydávajú preukazy a známky ITIC s platnosťou 12/2021.

       

       

      Duplikáty si žiaci objednávajú sami s doručením domov tu:

      https://moja.dopravnakarta.sk/duplikat

      Posuňte im prosím link.

      V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať.

      Ďakujem pekne za spoluprácu a prajem pevné zdravie.

      S pozdravom!

      Simona Bezáková

      Finančné oddelenie

      CKM SYTS

      Vysoka 32

      811 06 Bratislava

      tel. : +421 905 934 485

      e-mail: sbezakova@ckmsyts.sk

       

      CKM SYTS, Vysoká 32, 811 06  Bratislava

      www.isic.sk www.euro26.sk www.itic.sk

       

      loga_ISIC+EYCA+ITIC_05-2019

       

      SSpreukazy@ckmsyts.sk – otázky k preukazom na SŠ

      VSpreukazy@ckmsyts.sk – otázky k preukazom na VŠ

      EURO26@ckmsyts.sk – otázky k preukazom EURO<26

      ITIC@ckmsyts.sk – otázky k preukazom ITIC

      eshop@ckmsyts.sk – otázky k nákupu cez objednaj-preukaz.sk

      financie@ckmsyts.sk – otázky ohľadom faktúr

      reklamacia@ckmsyts.sk – reklamácie na produkty/služby

      riaditel@ckmsyts.sk – akékoľvek otázky

       

     • Celoslovenské kolo Olympiády podnikový hospodár

     •  

      Organizátor: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
      so sídlom v Košiciach

      2. miesto  Diana CEDZOVÁ, 4. D

      Olympiáda podnikový hospodár je určená pre študentov maturitného ročníka stredných škôl v rámci celého Slovenska.  V školskom a celoslovenskom kole si mohli študenti formou testov overiť svoje znalosti z:

      • ekonómie,
      • podnikovej ekonomiky,
      • Európskej únie,
      • náuky o spoločnosti,
      • finančnej gramotnosti.

      Gratulujeme!

      Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

     • Vážení pedagógovia, študenti a rodičia!

     • Predstavujeme Vám medzinárodný projekt Erasmus+ pod názvom Start Up International, do ktorého sa naša škola zapojila v septembri 2020. Jeho obsah a ciele si môžete prečítať TU.

      Garantmi projektu na škole sú učitelia PhDr. Miroslava Hamárová a Mgr. Tatiana Richardson. Odborné rady a spoluprácu pri realizácii projektu poskytuje Ing. Miriam Lidajová.

      Študentov OA, ktorí sa zapojili do projektu a ktorí budú reprezentovať našu školu počas medzinárodných výmenných pobytov, predstavujú títo študenti 2.A triedy:

      1. Martina Kameníková
      2. Laura Kvaššayová
      3. Simona Babčanová
      4. Nataša Haviarová
      5. Alexandra Stachová
      6. Gabriela Briestenská

      Čo sa doteraz realizovalo?

      Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu sa doterajšia aktivita odohráva vo virtuálnom priestore. M. Hamárová a T. Richardson sa pravidelne zúčastňujú online mítingov učiteľov a garantov projektu, kde si stanovujú čiastkové ciele a kontrolujú ich realizáciu. Vybraní študenti pripravili krátke video, v ktorom sa predstavili svojim kamarátom z ostatných partnerských škôl. Video sa nachádza na spoločnej komunikačnej platforme projektu - eTwinningu. V tejto chvíli pripravujeme prvé online stretnutie študentov a učiteľov, kde sa všetci účastníci prvýkrát uvidia a zábavnou formou sa dozvedia viac o  partneroch projektu, ich školách a krajinách.

      O ďalších aktivitách a novinkách Vás budeme priebežne informovať.

      M. Hamárová, T. Richardson

     • Oznam

     • Oznam pre študentov

      Študenti,ktorí sa doteraz stravovali ale aj noví študenti ,ktorí nepoužívali čip alebo iné medium na stravu sa musia prísť OSOBNE ZAREGISTROVAŤ. Prineste si prosím so sebou napríklad kartu na dochádzku alebo na MHD ,ISC kartu prípadne ine medium, ktoré používate tu sa to zosníma a bude Vám pridelené IDENTIFIKAĆNÉ ČÍSLO.Toto IDčíslo budete používať pri platbe na účet ako varibilný symbol.Takisto toto číslo použijete pri regestrácii v aplikácii Strava.cz cez ktorú budete si prihlasovať odhlasovať stravu.

      V prípade dalších informácii nás prosím kontaktujte :

      email: kuchyna.sos@gmail.com

      tel.číslo:042/43405, 0905 77 11 08

      Poznámka: administrátor webu nezodpovedá za obsahovú a formálnu stránku tohto oznamu.

     • ITO 2021

     • ITO je netradičný projekt, ktorého úlohou je priblížiť študentom prostredie medzinárodného obchodu. Študenti sa od septembra pripravujú na jeho vyvrcholenie - obchodovací týždeň. Pracujú v dvoj – trojčlenných skupinkách. Určia si predmet podnikania, vytvoria si produktový katalóg a webovú stránku. V určený týždeň sa cez internet spoja so svojimi zahraničnými spolužiakmi a realizujú obchody – predávajú a nakupujú. Tento školský rok je od začiatku netradičný – ovplyvnený dištančným vyučovaním. Študenti a učitelia sú doma a učia cez internet takmer v celej Európe. Táto situácia ovplyvnila aj obchodovanie. Ale technológie  pomáhajú na všetkých úrovniach života a využili sme ich aj my s našimi priateľskými školami. Obchody prebiehali v online prostredí MS Teamsu.

      Darilo sa nám veľmi dobre. Zúčastnilo sa 18 žiakov prvého a druhého ročníka tried s rozšíreným vyučovaním účtovníctva. Naši obchodní partneri boli z Nemecka zo stredných škôl v mestách Ahaus a Brémy a z Holandska zo strednej školy z mesta Hengelo. Vytvorili sme sedem firiem. Predmetom podnikania bol predaj mobilných telefónov, sladkostí, športovej obuvi, voňaviek, Eko produktov a samozrejme rúšok, ktoré symbolizovali všadeprítomný Covid 19. Urobili sme spolu 86 obchodov z toho 37 nákupov a 49 predajov v celkovom objeme 64 tis. Eur. Obchody sme uzatvorili s 32 firmami. Najviac sa darilo spoločnosti Exceptional Fragnances, ktorá zrealizovala 26 obchodov. Takmer všetky spoločnosti ukončili svoje obchody so ziskom. V tomto projekte však nejde o zisky. Ide hlavne o to, aby si žiaci na vlastnej koži vyskúšali prácu manažérov a účtovníkov. Celý projekt prebieha v anglickom jazyku. Žiaci musia tvrdo pracovať, aby zvládali ponúkať svoje tovary a objednávať tovary obchodných partnerov. Každý obchod musí byť doložený dokladmi – objednávka, dodací list, faktúra a zaplatenie sa realizuje šekom. Tento školský rok bol povinný aj videohovor. Odborne sa o študentov starali Mgr. Lenka Jarošová, Ing. Miriam Lidajová a Ing. Peter Kostelánsky.

      A aké boli dojmy študentov?

      Projekt sa im páčil, ale týždeň takejto „skutočnej“ práce stačí. Nechceli by to robiť dlhodobo, lebo je to veľmi náročné ako fyzicky, tak aj psychicky. Všetkým odporúčajú, aby si projekt zažili na vlastnej koži a plánujú sa ho zúčastniť aj  o rok. Pri obchodovaní mali príjemné aj nepríjemnejšie zážitky. Najviac ich deprimovalo, keď si obchodní partneri objednali tovar a po doručení dokladov odmietli zaplatiť, alebo keď sa snažili si tovar objednať oni, tak obchodným partnerom sa nechcelo vytvoriť účtovné doklady alebo jednoducho odpovedať na mail a obchod sa nezrealizoval. Taktiež museli pripomínať, že obchodovanie v rámci EÚ je oslobodené od platieb DPH. Obchodní partneri požadovali aj doklady, ktoré nie sú predmetom dohody – ako potvrdenie objednávky a cenová ponuka. Naši žiaci si však poradili aj s týmito požiadavkami a doklady vyhotovili a zaslali. Veľmi sa im páčilo, keď im ďakovali za obchody po slovensky. Pre Nemcov a Holanďanov je náš jazyk netradičný a zaujímavý. Dokonca na videočete stretli študenta Slováka, ktorý žije v Holandsku. Nemci tiež prejavovali záujem o obchodovanie v nemčine. To však nie je dovolené, aby obchodovací jazyk nebol pre nikoho materinský.

      Môžeme skonštatovať, že aj tento rok sa nám obchodovací týždeň ITO vydaril, všetci sme sa naučili nové veci a tešíme sa o rok.

      Katalógy:

      SCSneakers.pdf
      MPM MOBILE PHONES.pdf
      Healthy-Earth.pdf
      Face Mask.pdf
      Exceptional Fragrances.pdf
      Emsar Mobile Phones.pdf

      ML

     • Vážení uchádzači o štúdium

     • na Obchodnej akadémii Považská Bystrica, vzhľadom k tomu, že vo viacerých prihláškach, ktoré už máme na edupage predmety MAT, SJL a ANJ neboli v 8. ročníku na konci školského roka a v 1. polroku 9. ročníka klasifikované, rozhodli sme sa zmeniť kritériá a body za prospech budeme prideľovať len za koncoročné vysvedčenia 6. a 7. ročníka a za polročné vysvedčenie v 8. ročníku. Nové kritériá (pdf)

      Týmto chceme zabezpečiť čo najobjektívnejší prístup ku všetkým uchádzačom.

      Ďakujem za porozumenie.

      Katarína Dudrová

      riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica
   • sekretariat@oapb.sk
   • web@oapb.sk
   • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
   • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica
   • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje