• Jazykový týždeň 2.A

     • „Koľko krajín ste precestovali?“ spýtala sa moja spolužiačka našej anglickej lektorky počas jazykového týždňa. Trvalo jej niečo cez minútu vymenovať všetky krajiny a celé to zakončila vetou „... a po tom všetkom, čo som precestovala, vám môžem povedať, že angličtina je to najlepšie, čo si môžete zbaliť.“

      Táto veta spolu s neutíchajúcou energiou manželského páru z Veľkej Británie nás držali v skvelej nálade a radosti z angličtiny po celý náš anglický týždeň. Od prvej vety predstavenia sa až po smutné slová rozlúčky sme boli príjemne donútení hovoriť len po anglicky, keďže lektori vedeli po slovensky presne tri slová - čučoriedka, pštros a zmrzlina. Prejavovali však veľký záujem dozvedieť sa čo najviac o našej kultúre a zvykoch, o našich názoroch a nás samotných.  Program bol okrem rozhovorov popretkávaný rôznymi aktivitami, počas ktorých  sme si mohli vytvoriť svoj nový charakter a byť niekoľko hodín niekým iným, stali sa z nás zamestnanci cestovnej kancelárie, snažili sme sa spropagovať svoj vymyslený produkt, spísali si, čo chceme stihnúť, pokiaľ budeme mať 30 rokov, boli sme aj detektívmi a riešili vraždu. Veľa sme sa pri tom nasmiali, opäť sa o sebe niečo nové dozvedeli a zlepšili si aj tímové zručnosti, po čase sme dokonca aj v týchto tímoch komunikovali po anglicky a nakoniec sme po anglicky aj mysleli.  Lektori sa nám stali skvelými priateľmi, s ktorými sme sa mohli porozprávať o všetkom -  od politiky po televízne seriály a ani sme nevedeli, ako často sa v tom všetkom objavili maturitné témy z angličtiny a my sme sa tak pripravovali aj na ústnu časť maturity asi tým najpríjemnejším spôsobom.

      Jazykový týždeň posunul našu angličtinu opäť na vyšší level, zlepšili sme si výslovnosť, rozšírili slovnú zásobu a odniesli sme si aj veľa cenných životných rád od skvelého a vždy pozitívne naladeného britského páru.

       

                                                                                                                                    Nika Jaholčíková

     • Robotickí šmolkovia...

     • Dňa 14. 12. 2018 sa na Obchodnej akadémii v PB uskutočnila prednáška o robotike. V piatok prišli medzi študentov informatiky Branislav Hoferica a Matúš Mytník, ktorí sa dostali s robotmi do Kanady a USA. Porozprávali nám zážitky, ktoré prežili na súťaži a výletoch. Súťaž sa volala Robocup, organizovala sa v Montreale (Kanada). Naši študenti sa dokázali umiestniť v skupinovej práci s Japoncami a Taiwancami na krásnom 3. mieste. Po súťaži boli taktiež v Toronte a New Yorku. Toto všetko sa im podarilo najmä vďaka finančnej pomoci Ministerstva školstva SR, firme Danfoss a firme Doprastav. ,,Ďakujeme“, odkazuje tým mladých elektrotechnikov všetkým sponzorom.

                                                                                                                 Mária Matúšová, 1. D

     • Druháci v LkW Walter

     • V deň  s magickým dátumom 12.12.2018 sme sa vybrali na exkurziu do rakúskej firmy LKW Walter vo Viedni, s ktorou škola úzko spolupracuje už 8 rokov. Privítal a sprevádzal nás jeden zo zamestnancov personálneho oddelenia, ktorý nás prostredníctvom prezentácie a krátkeho filmu oboznámil s firmou, s jej zameraním. Dozvedeli sme sa veľa nového a dalo nám to veľa do života. Následne sme mali možnosť v skupinkách navštíviť jednotlivé oddelenia, na ktorých nás zamestnanci podrobne a ochotne informovali o ich pracovnej náplni, o tom ako logistika funguje, o benefitoch, ktoré firma poskytuje, o možnosti učiť sa nové cudzie jazyky štýlom face to face...

      Dozvedeli sme sa aj, ako sa môžeme uchádzať o pozíciu, na ktorej boli na začiatku aj oni. Príjemné bolo stretnutie s absolventkou školy Simonou Kolekovou, ktorá je vo firme zamestnaná rok a keďže pracuje na oddelení, kde sa obchoduje so Španielskom, za tuto krátku dobu sa už naučila španielsky. Následne sme sa presunuli na vianočné trhy, kde vládla vianočná atmosféra. Aj keď bola veľká zima, cítili sme sa tam príjemne. Zohriali sme sa chutným, samozrejme nealkoholickým ale drahým punčom a s dobrým pocitom sme sa vrátili domov.

      Ďakujeme pani profesorkám, že takúto exkurziu zorganizovali a najmä pani profesorke

      Dudrovej za dostatok informácii o Viedni a Rakúsku, ktorými nás obohatila cestou do Viedne.

      Nikol Šutková, 2.B

     • Neformálne o hradoch i múzeách (správa o podujatí)

     • V dňoch 12. 11. a 19. 11. 2018 navštívili Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici študenti Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici.

      Prednášky spojenú s počítačovou prezentáciou mal Mgr. J. Mihálik, etnológ múzea. V prvej prednáške s názvom ´Život na hradoch´ etnológ múzea oboznámil študentov s problematikou vývoja hradov na našom území, od ich vývoja - z hradísk cez jednotlivé stavebné etapy v románskom, gotickom, renesančnom slohu až po ich zánik. Študenti sa oboznámili aj s typológiou rozoznávania rôznych druhov hradnej architektúry. Ďalšia časť prezentácie bola zameraná na život v stredovekých hradoch, kde sa študenti dozvedeli základné informácie o vykurovaní, osvetlení, svetskom živote, hygiene, rozdieloch medzi studňami a cisternami, stravovaní a o trávení voľného  času. Posledná časť prezentácie bola zameraná na dnešnú záchranu a znovuzrodenie hradných ruín s príkladom konzervácie zrúcaniny hradu Hričov (keďže etnológ múzea je zároveň aktívnym členom občianskeho združenia s názvom Združenie priateľov Hričovského hradu a venuje sa jeho záchrane od roku 2010). Počas prednášky sa študenti dozvedeli informácie o postupoch, problémoch a zásadach pri konzervácii hradných ruín. Z príkladu archeologických výskumov si študenti mohli pozrieť a ohmatať úlomok stredovekej krbovej kachlice z hradu Hričov. Na záver prezentácie si študenti pozreli krátke video, ktoré zachytáva stav a podobu  hradu Hričov pred jeho zánikom.

      Druhá prednáška ´Načo sú nám múzeá?´ bola prezentovaná interaktívnou formou – študenti sa zapájali do spoločnej diskusie o problematike naších múzeí. Mladí ľudia sa dozvedeli, čo je úlohou múzea, naučili sa rozdelovať múzeá podľa zamerania a geografickej pôsobnosti, dozvedeli sa, aké predmety múzeá zbierajú  (etnológ vybral predmety z rôznych vedných odborov a študenti sa učili správne ich zaradiť). Debatovali o rôznych možnostiach, ako sa predmet môže dostať do múzea, boli oboznámení s terminológiou a významom prvostupňovej a druhostupňovej evidencie, prečo je dôležité predmety zapisovať. Zaujímavá bola téma o depozitároch a depozitoch, o uložení zbierkových predmetov do depozitára o zásadach v depozitároch. Študentom bol vysvetlený rozdiel medzi výstavou a expozíciou a možnými spôsobmi vystavovania predmetov. Prednášajúci prítomných oboznámil aj so základnými spôsobmi odborného ošetrenia zbierok - konzervovaním, reštaurovaním a preparovaním. Na príklade modrotlačovej formy a črepov z hradu Hričov mohli tieto poznatky aplikovať a spoločne vybrať vhodný postup konzervovania a reštaurovania. Na záver prednášky vyzval etnológ mladých študentov, aby tvorivo zhodnotili tému múzeí v nasledovných intenciách – ako by malo vyzerať ideálne múzeum v súčasnej dobe, aké  predmety patria do múzea, aké majú skúsenosti s konkrétnymi múzeami, ako by mala vyzerať správna výstava a čo by ich dobrovoľne prinútilo prísť navštíviť múzeum☺.

       

      Edukačný program patril do cyklu Múzeum v škole, ktorý vlastivedné múzeum realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Zúčastnilo sa ho 31 študentov 3. ročníka v sprievode 1 vyučujúcej v rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu.

       

      V Považskej Bystrici dňa 21. novembra 2018

      Mgr. Jozef Mihálik, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

       

       

       

       

     • INFO exkurzia TU Košice

     • Dňa 11. 12. 2018 sa študenti informatiky 3. a 4. ročníka zúčastnili exkurzie na Fakulte elektrotechniky a informatiky v Košiciach. Pracovníci Katedry kybernetiky a umelej inteligencie nám predstavili novinky z oblasti počítačovej grafiky.

       „Vyskúšali sme si virtuálnu jaskyňu, ktorej typ je jediný svojho druhu v strednej Európe. Na Slovensku sa nachádza ešte jedna virtuálna jaskyňa iného typu vo Zvolene.  Pozreli sme si špeciálne upravený monitor, ktorý vyvinula fakulta s firmou Philips. Je to vynález, ktorý sa môže o pár rokov objaviť ako novinka na trhu. Umožňuje divákovi vidieť obraz v 3D bez okuliarov.

      Zaujímavou novinkou, ktorá by sa dala využiť aj v školských podmienkach, bolo predvedenie Myo náramku. Základom je to, že táto „páska okolo paže“ číta pohyby svalov predlaktia a interpretuje ich, dokáže rozoznať pomerne širokú škálu zámerov a gest. Myo môžeš použiť napríklad na ovládanie prezentácie, pustenie hudby na iTunes, ovládanie rôznych zariadení cez Bluetooth.

      Poslednou vychytávkou bola prilba HoloLens z októbra 2018, ktorá umožňuje vidieť zmiešanú realitu. Prilba Vám bu­de do pries­to­ru dok­res­ľo­vať ob­jek­ty, s kto­rý­mi bu­de­te môcť ma­ni­pu­lo­vať, mô­že pre­mie­tať vi­deo na ste­nu ale­bo ce­lú hru do mies­tnos­ti. Oku­lia­re ma­jú vlas­tnú HPU, ho­log­ra­fic­kú jed­not­ku, dopĺňa ju high-end pro­ce­sor a gra­fic­ký čip, ce­lé to uzat­vá­ra zvu­ko­vá strán­ka, kto­rá po­núk­ne pries­to­ro­vý zvuk, aby ste po­ču­li ve­ci, kto­ré sú za va­mi. Na­vy­še oku­lia­re ve­dia ro­zoz­nať zvuk, ale aj ges­tá. Sú úpl­ne bez­drô­to­vé a do­ká­žu spra­cú­vať te­ra­baj­ty dát v reál­nom ča­se.

      Exkurzia sa nám veľmi páčila a pevne veríme, že aj ostatní študenti budú mať možnosť sa sem prísť pozrieť.“

      Miroslav Bušik III. D

     • Vyučovanie inak 13

     • 6. december pozná asi každý z nás. Netreba ho zbytočne predstavovať. Za svoj projektový deň si ho vybral projektový manažér Andrej Bednár. Prečítajte si čo píše vo svojom príspevku:

      „Dňa 6.12. sa na našej škole uskutočnil deň svätého Mikuláša. Žiaci chodili po škole v prezlečení za Mikuláša, čertov a anjelov. Ďakujeme za pomoc ŽŠR a pánovi riaditeľovi. Veríme, že všetci žiaci, ktorý mali dostať mikulášsku poštu ju aj dostali a veríme, že aj budúci rok na našu školu zavíta Mikuláš.“

      Teraz si v príspevku z netu môžete prečítať niečo o tomto príjemnom zvyku a človeku, po ktorom je pomenovaný:

      V Malej Ázii, v dnešnom Turecku pôsobil v prvej polovici štvrtého storočia biskup menom Mikuláš. O jeho živote a činoch je známych len málo faktov a dôkazov. Historické zdroje prezrádzajú, že bol nielen temperamentnou osobnosťou, ale taktiež veľkým diplomatom, ktorý neraz uprednostnil milosť pred tvrdým zákonom a pomohol tak mnohým ľuďom v núdzi.
      A tak je celkom prirodzené, že práve Svätý Mikuláš je jednou z najobľúbenejších postáv a to nielen vo svete Kresťanstva. Mikuláš sa narodil medzi rokmi 270 a 286 v Patare – dnešných ruinách pri mieste Kalkan v Turecku. Bol synom majetných rodičov, ktorých dedičstvo neskôr rozdal chudobným. Keď mal 19 rokov, tak ho jeho strýko, vtedajší biskup z Myry (dnes mesto Demre na juhu Turecka), vysvätil za kňaza a vymenoval za predstaveného kláštora Siónu. Krátko po jeho smrti sa Mikuláš vydal na púť do dnešného Izraela. Po návrate ho vyhlásili za svätého a stal sa nástupcom svojho strýka v Myre, malej obci juhozápadne od Antalye. Bol povestným svojou dobročinnosťou, ktorá ešte viac vzrástla, keď sa v Myre stal biskupom.

      Veno pre tri panny

      O živote Svätého Mikuláša koluje mnoho legiend. Najznámejšia a najrozšírenejšia z nich z neho spravila svätého patróna detí známeho po celom svete. Prispel k tomu príbeh o mužovi, ktorý vyšiel na mizinu a rozhodol sa, že zo svojich troch dcér urobí neviestky, lebo im kvôli chýbajúcemu venu nemohol nájsť ženícha. Mikuláš, ktorý zdedil bohatstvo po svojich rodičoch, tajne vhodil hrudky zlata cez komín a okná ich domu a zmenil tak osud dievčat, ktoré sa mohli napokon šťastne vydať.

      Záchranca pútnikov na nebezpečnom mori

      Ďalšia povesť hovorí o príbehu troch námorníkov, ktorý sa dostali do ohrozenia života na rozbúrenom mori pri tureckom pobreží. Po úpenlivých prosbách adresovaných Svätému Mikulášovi sa im zjavil mocný muž, ktorý sa chopil kormidla, premohol víchricu a opäť zmizol. Až v kostole v Myre námorníci spoznali svojho záchrancu v obraze Svätého Mikuláša.

      Rímskych vojvodcov zachránil pred smrťou

      Jedna z najstarších legiend o Svätom Mikulášovi hovorí o záchrane troch rímskych vojvodcov. Títo traja bojovníci sa v Myre stali svedkami udalosti, pri ktorej Mikuláš zachránil nevinných pred popravou tým, že vytrhol katovi meč z rúk. V čase, keď sa títo traja vojvodcovia sami stali obeťami veľkej intrigy, čakajúc na smrť, volali Mikuláša o pomoc. Ten sa zjavil ich cisárovi a hrozil mu, že ak sa ich poprava uskutoční, bude to mať neblahé následky. Podľa legendy vojvodcov aj pustili na slobodu.

      Deň úmrtia sa stal sviatkom

      6. december, deň úmrtia Svätého Mikuláša, bol vyhlásený za sviatok. Presný dátum jeho skonu nie je známy. Podľa historických zdrojov umrel niekedy medzi rokmi 345 a 351 v Myre. Keďže Mikuláša už niekoľko storočí považujú za patróna detí, je tento cirkevný sviatok výnimočný najmä pre mladých ľudí. Mikuláš je známy aj ako patrón požiarnikov, cestovateľov, hospodárov, obchodníkov, mäsiarov, rybárov, námorníkov a mnohých ďalších.

      Na Slovensku je už tradíciou, že Mikuláša pri obdarúvaní detí 6. decembra sprevádza aj čert. Tento zvyk sa rozšíril aj do ďalších krajín. Rozdiel je aj v mene, ktoré má tento dobrodinec: Santa Claus (Severná Amerika), Sinterklaas (Holandsko), Father Christmas (Anglicko), Noel Baba (Turecko), Saint Nicolas (Francúzsko), Pai Natal (Portugalsko) atď. Jedno však majú spoločné: Svätého Mikuláša, dobrodinca z Myry a samozrejme darčeky.

      Zdroj: https://www.dobrodruh.sk/kam-na-dovolenku---tipy/legenda-o-svatom-mikulasovi

     • Vyučovanie inak 12

     • Každý deň po nej kráčame do práce, do školy, len tak. Nevšímame si ju, berieme ju ako samozrejmosť, nemyslíme na to, čo by bolo, keby nebola. Neviete o čom píšem? O pôde. Nikdy som si neuvedomila aké dôležité je toto slovo a čo pre nás tieto štyri písmená znamenajú. My tu na Slovensku máme šťastie – máme pôdu, na ktorej rastie tráva, les, tečie po nej voda. Preto si asi ani neuvedomujeme, čo by sme mohli stratiť.  Chvalabohu si to za nás uvedomili iní – tí ktorí v roku 2002 vyhlásili – Svetový deň pôdy. A práve - hlavnou myšlienkou tohto dňa je zvýšenie povedomia verejnosti o význame pôdy a prírodných zdrojov nevyhnutných pre prežitie človeka a o potrebe ich ochrany pred globálnym otepľovaním. Tento deň podporuje aj Medzinárodná únia pôdoznaleckých vied.

      Touto cestou chcem poďakovať projektovému manažérovi Timotejovi Špalekovi, že nás upozornil na to, že takýto deň existuje a primäl nás uvedomiť si, že pôdu treba začať chrániť, aby sme o ňu neprišli.

      Timo píše toto: „ ........................“

     • Deň otvorených dverí...

     • ...na Obchodnej akadémii Považská Bystrica sa uskutoční:

      • 7. decembra 2018 o 11.00 hodine (piatok)
      • 8. decembra 2018 o 9.00 hodine (sobota).

      Srdečne vás pozývame!

     • Emócie v marketingu – workshop

     • Ľudia sú bytosti plné pocitov a emócií. Myslíte si, že emócie sú súčasťou podnikania – obchodu? Môžeme povedať, že  - sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.  Pri vstupe do obchodu, reštaurácie, podniku začínajú naše zmysly pracovať. Prežívame svoje okolie svojimi zmyslami. Hovoríme sami sebe: „Čo to tu tak pekne vonia? – Tá hudba je hrozná – vôbec sa nemôžem pri nej sústrediť na jedlo. – Tento kabát je ušitý z príjemnej látky. – Vianočný stromček je ozdobený trochu chaoticky.“  Teda čuch, sluch, hmat, zrak..... tieto naše zmysly sú súčasťou marketingu. A práve o tomto a ešte o mnohom inom sa mohli dozvedieť naši študenti na workshope Emócie v marketingu, ktorý im predniesol Ing. Dávid Vrtaňa – predseda OZ Mladý podnikavec.

      Andrej Bednár z II. D píše:

      „Tento týždeň sme začali veľmi pozvoľne, absolvovaním workshopu o marketingu. Dozvedeli sme sa ako fungujú reklamy. Naučili sme sa určiť cieľ reklamy, na čo je zameraná. Povedali sme si niečo o marketingovom mixe. Z časti sme sa zamerali aj na neuromarketing, ktorý mňa osobne najviac zaujal. Verím, že budeme mať možnosť si takúto prednášku na škole ešte niekedy zopakovať.“

      Viac o OZ Mladý podnikavec sa môžete dozvedieť na: http://mladypodnikavec.sk/

       

     • Prednáška na tému Vznik Česko – slovenskej republiky

     • Dnes 3.12. pripravila pani Hašková pre svojich študentov prednášku z histórie. Ako to celé prebiehalo nám napísal náš nový dopisovateľ 😊 Oliver Bielik z III. A:

      „Dnes k nám na školu zavítal bývalý absolvent našej školy pán Mgr. Juraj Kallo. Po ukončení štúdia na Obchodnej akadémií  a nevydal na cestu ekonóma ale rozhodol sa študovať históriu. V duchu histórie sa niesla aj dnešná prednáška pre žiakov na našej škole. Konkrétne sme sa dnes dozvedeli niečo bližšie o vzniku Česko – slovenskej republiky. Táto prednáška nebola len taká obyčajná, ako hodina dejepisu. Pán Kallo nás oboznámil so skutočnosťami, ktoré sa v stredoškolských učebniciach dejepisu nenachádzajú. Priniesol informácie, ktoré pre nás boli úplne nové. Napríklad  o tom, ako po prvej svetovej vojne na území Slovenska viedli Maďari a Slováci vojnu o hranice. Z prednášky sme mali veľmi dobré pocity, prednesená bola výborne a určite by sme na škole privítali viacej takýchto akcií.“

     • Best in English

     • Best in English je jedinečná súťaž v anglickom jazyku určená pre všetky stredné školy na svete. Test je štruktúrovaný pre študentov vo veku od 15 do 19 rokov. Súťaž sa uskutočnila 30. novembra 2018, od 9.00 do 11.00 hod. Test trval 60 min. Podľa určených podmienok museli študenti školy začať pracovať v tom istom okamihu. Vyplnili si svoje osobné údaje priamo na testovacej stránke, zadala ID školy a mohli začať.  V roku 2018 sa do súťaže zapojilo 29 krajín a  17 612 študentov zo 750 škôl.

      Tu si môžete prečítať názor Samuel Ivana z III. A

       „Dnešné testovanie považujem za veľmi prínosné. Vzbudilo vo mne chtivosť po lepších výsledkoch z anglického jazyka, takisto som začal rozmýšľať nad cestami do zahraničia najmä do anglicky hovoriacich krajín.“

     • Stolno-tenisová súťaž

     • 28. 11. 2018 sa v telocvični ZŠ vo Veľkých Uherciach konalo ďalšie kolo stolného tenisu stredných škôl. Našu Obchodnú akadémiu opäť reprezentovali 4 študentky (Alexandra Dujsíková, Monika Uríková, Ivana Kardošová, Lucia Maliňák). Nakoniec naše dievčatá vyhrali prvé miesto a prebojovali sa na Majstrovstvá Slovenska. Veríme, že posledné kolo vyhrajú a stanu sa majsterkami Slovenska. Držíme palce.

     • Imatrikulácia

     • Vo štvrtok 22. 11. 2018 sa na pôde našej školy konala slávnostná imatrikulácia. O čo ide?

      Imatrikulácia znamená zápis do zoznamu. Do akého zoznamu? No predsa do zoznamu študentov. Teda Imatrikulácia na obchodnej znamená: Slávnostné zaradenie prvákov na stredoškolskú pôdu a po zložení slávnostného imatrikulačného sľubu sa študent stáva členom svojej prváckej triedy.

      Svoje know-how zasa jasne ukázala naša kolegyňa Anka Pirošová, ktorá to celé aj so študentami zorganizovala. Druháci a tretiaci si pripravili pre našich „maznáčikov“ program a rôzne súťaže a oni na oplátku celej škole ukázali, že sa vedia dohodnúť a zabaviť. Ich úlohou bolo pripraviť si svoju hymnu –pesničku, erb a zatancovať imatrikulačný tanec.

      Ako to celé prebehlo môžete vidieť na fotografiách.

     • Vyučovanie inak 11

     • 16. novembra bol Svetový deň na pamiatku obetí havárii na cestách  Pripomína od roku 1993 a je podporovaný Európskou federáciou obetí dopravných havárií na cestách (FEVR) a OSN. Deň je venovaný spomienke na obete dopravných nehôd. Je varovaním pred týmto celosvetovým problémom a poskytuje príležitosť na zvýšenie bezpečnosti na cestách, na upozornenie verejnosti na závažnosť problému, jeho dôsledky a následky. Taktiež má informovať verejnosť o opatreniach, ktoré by mali byť prijaté na zabránenie dopravným nehodám.

      Práve tento deň si pre svoj projekt vybrala Lenka Mešová. V nasledujúcich riadkoch čítate práve jej príspevok:

      „Dňa 23.11 sa na našej škole spomínalo na nehody na cestách. Pripomenuli sme si aké je nesmierne dôležité poznať dopravné značky a pravidlá cestnej premávky. Pripomeňme si, že najčastejšia príčina nehôd na cestách je práve práca s mobilom za volantom. Nie je predsa dôležitejší ľudský život ako uverejnenie fotiek na Instagram a inú sociálnu sieť? Myslím, že si mnohí študenti a aj profesori uvedomili dôležitosť tejto informácie a dúfam, že spoločne sa pokúsime znížiť úmrtnosť na cestách.“

     • Futbalový turnaj

     • Futbal je na našej škole už tradičným športom a aktívne sa zúčastňujeme všetkých súťaží. Futbalový zápas medzi strednými školami nám priblížil Andrej Lehotský zo IV. D. Tu je jeho príspevok:

      „Dňa 21. 11. 2018 sa uskutočnil futbalový turnaj na Strednej odbornej škole v Považskej Bystrici, na ktorom sa naša škola samozrejme zúčastnila. Našu školu reprezentovali Maroš Slávik (1. A), Lukáš Trško a Sebastián Kvasnica (1. D), Marek Proč a Jakub Pavlovič (3. A), Andrej Sloboda (3. D), Marek Domanický (4. A), Martin Kováčik, Matej Lednický a Andrej Lehotský (4. D) pod vedením Mgr. Ivana Židzika. Turnaja sa zúčastnilo 5 škôl z Považskej Bystrice. Spolu sme odohrali 4 zápasy, kde sme dosiahli 1 výhru, 2 remízy a 1 prehru. V konečnom výsledku sme obsadili 4. miesto. Aj keď zo začiatku sa náš tím medzi sebou nepoznal, boli sme veľmi dobre zohratá futbalová partia. Turnaj sme si užili a máme z neho veľmi dobré pocity, pretože sme si nie len zahrali futbal, ale mohli sme reprezentovať našu školu.“

     • Vyučovanie inak 10

     • Pomaly, ale isto sa blíži koniec našej druháckej účtovníckej projektovo-manažérskej epopeje Rozhlas OhlAs. Dnes si svoj deň zrealizovala Janka Martinková. Vybrala si deň pozdravov. Čo si o ňom pripravila si môžete prečítať priamo z jej pera:

      „Počuli ste už o svetovom dni pozdravov?  V stredu  21. novembra sa na našej škole uskutočnil „ Svetový deň pozdravov“. Tento deň sa oslavuje už od roku 1973, pričom vznikol ako reakcia na vojnu medzi Izraelom a Egyptom.  Autormi tohto dňa sú bratia MacCormakovi. Vyslovili myšlienku, aby v tento deň každý pozdravil minimálne 10 ľudí. Pretože, keď ľudia budú spolu hovoriť nebudú mať čas na boj a vo svete bude prevládať mier.  Je to jeden z dní, ktoré majú naozaj hlbokú a silnú myšlienku, nakoľko poukazuje na dôležitosť osobnej komunikácie. Svetový deň pozdravu si pripomínajú ľudia vo viac ako 180 krajinách po celom svete. Tento deň by nám mal poslúžiť, aby sme sa naučili pozdraviť ale aj odzdraviť. Hovorí sa: „Pozdraviť je slušnosť, odzdraviť je povinnosť. Myšlienku tohto dňa sme si splnili, ak sme za deň pozdravili aspoň 10-tich ľudí. Bolo len na Vás, ako ste pristúpili k tomuto dňu a rozhodli sa začať zdraviť.

      Po 2. vyučovacej hodine na veľkej chodbe bol v tento výnimočný deň pripravený pre Vás  predaj donuts a muffiniek. Každá dobrota mala na sebe vlajku s pozdravom v jazyku danej krajiny. Mohli ste si osladiť tento deň a aj sa naučiť nejaký nový pozdrav. Tento deň bol podľa mňa veľmi úspešný a som rada, že som sa mohla takto priučiť pracovať samostatne.“

      No čo využili ste aj Vy možnosť, ktorú Vám ponúkla Janka a poslali ste minimálne 10 pozdravov, aby ste tak svojou troškou do mlyna prispeli k svetovému mieru? Ak nie – nič sa nedeje – o rok bude tento deň opäť.

     • Pokračovanie stolnotenisovej série

     • 17. 10 naše dievčatá vyhrali školské kolo stolného tenisu stredných škôl a postúpili do druhého kola. To sa konalo v piatok. Informácie nám zaslala naša stolnotenisová dopisovateľka Alexandra Dujsíková z III. D. Tu je jej príspevok:

      „16.11. 2018 sa v telocvični ZŠ v Novej Dubnici konalo školské kolo stolného tenisu stredných škôl. Našu Obchodnú akadémiu reprezentovali 4 študentky s druhého a tretieho ročníka (Alexandra Dujsíková, Monika Uríková, Ivana Kardošová, Veronika Angyalová). Nakoniec naše dievčatá vyhrali prvé miesto a prebojovali sa do ďalšieho kola, ktoré sa bude konať v Trenčianskom Jastrabí. Veríme, že vyhráme aj ďalšie kolo a dostaneme sa na Majstrovstvá Slovenska. Držte palce :)“

      Dievčatá za celú obchodku Vám prajeme veľa zdaru, vytrvalosti, šťastia a úspechov.

     • Darovanie krvi

     • Vieme, že človek bez krvi neprežije. Potreba krvi v nemocniciach je veľká. Potrebujú ju ľudia, ktorí sú obeťou úrazov, chorôb alebo podstupujú operácie. Darovanie krvi je skutočným darovaním života. A ten čo krv daruje je skutočný hrdina.

      Dnes boli traja žiaci aj s pánom Kostelánskym darovať krv pri príležitosti Študentskej kvapky krvi, ktorú zinicioval Trenčiansky samosprávny kraj. Tvrdým výberom prešla iba Simona Kuviková a náš kolega. Ďakujeme im za spolupatričnosť a obetavosť.

      No a čo to je krv?

      „Krv (lat. sanguis, starogr. haima) je z morfologického hľadiska mezenchýmové tkanivo, ktorého bunky (hemocyty) sa pohybujú v tekutej medzibunkovej látke (krvnej plazme). Z fyziologického hľadiska je krv rôznorodá tekutina pozostávajúca z krvných buniek rozptýlených v krvnej plazme.

      Hlavnou funkciou krvi je dopravovať živiny a základné prvky (napríklad kyslík, glukózu) do tkanív a odvádzať odpadové produkty (napríklad oxid uhličitý, kyselinu mliečnu). Krv transportuje aj bunky (napríklad biele krvinky, krvné doštičky) a rôzne chemické zlúčeniny (napríklad aminokyseliny, tuky, hormóny) medzi tkanivami. Problémy s krvným zložením alebo cirkuláciou môžu viesť k poruchám funkcie tkanív a orgánov.

      U človeka tvorí krv 8 až 9 % hmotnosti tela. Jej objem je priemerne 5 litrov. Stále sa obnovuje – všetky zložky však individuálne. Krv je červená nepriehľadná (viskózna) suspenzia prúdiaca v krvných cievach, skladá sa z tekutej zložky – krvnej plazmy (56 %), z rôznych typov buniek (červené krvinky, biele krvinky, krvné doštičky) (44 %) a spolu s tkanivovým mokom vytvára vnútorné prostredie organizmu. Krv sa nedostáva do priameho styku s tkanivami – prúdi v uzavretých rúrkach a predovšetkým sprostredkováva prenos látok a dýchacích plynov medzi vonkajším a vnútorným prostredím. Strata krvi bez následkov je 0,5 litra, strata väčšia ako 1,5 litra môže spôsobiť smrť.“

      Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Krv

      Viac o darovaní krvi sa dozviete aj na: http://www.ntssr.sk/o-darovani-krvi/preco-darovat-krv

     • Sen noci Svätojánskej

     • V piatok boli naši prváci na svojom prvom obchoďáckom divadelnom predstavení. Príspevok o tom ako bolo a čo sa dialo nám napísala Natália Kerepecká z I. A:

      „16. 11. 2018 nastal ten deň, deň kedy sme sa prvýkrát vybrali na divadelné predstavenie ako obchoďáci. Hoci nie ešte imatrikulovaní, ale my sa už od septembra cítime ako praví obchoďáci. V ten deň po vyučovaní sme nastúpili všetci do autobusu a vybrali sme sa do divadla Astorka v Bratislave. Divadlo sa nachádza na dlhej ulici, a ktorej sme pred začatím prestavenia dostali aj rozchod. Tesne pred začatím predstavenia bol celkom chaos, no nakoniec sme aj tak všetci našli svoje miesta na sedenie a spokojne sa usadili. Netrvalo dlho a romantická komédia z pera anglického dramatika Williama Shakespearea Sen noci svätojánskej začala. Vystupovali v nej samí známi herci, ktorých môžeme poznať z televíznych obrazoviek, napr. Boris Farkaš, Lukáš Latinák, Marián Miezga, Matej Landl, Ady Hajdu, Marián Labuda ml., Miroslav Noga .... Tí nás vtiahli do sveta štyroch mladých zaľúbencov a ochotníckych hercov, ktorí prežívali dobrodružstvo  so skupinou víl a škriatkov žijúcich v tmavom lese za mestom. Počas predstavenia bola aj krátka prestávka. Po skončení predstavenia sme hercov odmenili dlhým potleskom a vybrali sme sa späť na cestu domov. Do Považskej sme dorazili po polnoci plní umeleckých zážitkov, za čo patrí naše poďakovanie p. profesorkám Mgr. Alenke  Piechovej a Mgr. Katke Miklošovej.“

      A čo na to Wikipédia?

      „Sen noci svätojánskej (angl. A Midsummer Night's Dream) bola napísaná na prelome 16. a 17. storočia. Patrí medzi Shakespearove najobľúbenejšie komédie a často sa hráva na celom svete. Presný dátum zrodu hry je neznámy. Predpokladá sa však, že hra nemohla vzniknúť skôr ako na jeseň roku 1594.“

      https://sk.wikipedia.org/wiki/Sen_noci_sv%C3%A4toj%C3%A1nskej

     • 17. november

     • 17. november nie je iba Dňom boja za demokraciu ale aj Medzinárodný deň študentstva. V meste Považská Bystrica ho už piaty krát zorganizoval študentský parlament mesta v spolupráci s radou mládeže Trenčianskeho kraja. Boli pri tom aj naši študenti a naša škola. Čo sa organizovalo a čoho sme sa zúčastnili?

      V kine Mier sa organizovala konferencia „Aktivizuj sa“, v telocvični obchodnej akadémie  študenti zápolili v športových hrách, ktoré si sami zorganizovali, na zimnom štadióne bol hokejový zápas a voľné korčuľovanie, na  ZŠ Nemocničná sa realizovali outdoorové fyzicko-logické hry a naši štvrtáci oslávili tento deň prácou – pripravovali sa  na maturitu.

      Napriek tomu, že sme rozhodili širokú sieť na doručenie príspevkov o tomto dni – chytili sme iba tieto:

      Lucia Chudadová III. B:

      „Deň študentstva sme oslávili 16. novembra v telocvični, kde si žiaci 1.B, 2.B a 3.B triedy pomerali sily v jednotlivých zábavných disciplínach. Či už to bol fúrik, štafeta v prezliekaní trička, triedenie cestovín, vedomostný kvíz, každý zo skupiny si vyskúšal nejakú disciplínu. Žiaci sa zaradili do 5 skupín, ktorej vymysleli názov. Na konci čakala víťazov prvých troch miest sladká odmena.“

      Alžbeta Kostelánska III. D:

      „Ako najlepšie osláviť deň študentstva? Piatok sme sa zúčastnili na hokejovom zápase a po zápase sme sa boli korčuľovať. Počas zápasu nám síce bolo chladno, ale za ten výsledok zápasu to stálo. Chalani hrali perfektne a bolo sa načo pozerať. Po zápase sme sa korčuľovali nikto sa vďaka bohu nezranil. Bolo to príjemné dopoludnie strávené v kruhu spolužiakov a kamarátov.“ 

      Terézia Rybecka z 2.B: 

      „Dňa 16.11. 2018 v piatok sa v kine mier uskutočnila konferencia “Aktivuj sa” ku dňu študentstva. Jej hlavnou cieľom bolo motivovať mladých ľudí, aby sa zapájali k verejným veciam a neboli pasívny ku svojmu okoliu. Konferenciu prišiel pozrieť aj pán predseda TSK. Zúčastnili sa rôzny zaujímavý spíkri z celého Slovenska. Sme veľmi radi, že aj my sme sa mohli zúčastniť.“

      Samuel Luhový:

      „Exhibičný hokej sa konal 16.11 2018 v PB (hokejový štadión) Prišlo mnoho fanúšikov povzbudzovať mladých talentovaných hokejistov. Hrali proti sebe stredné školy. Víťazom sa stali žiaci zo SPŠ PB. Super komentátor Zvak  udržoval príjemnú atmosféru hokejového zápasu. Bolo aj maličké občerstvenie horalka a džúsik, za čo sa môžeme poďakovať pánovi Jacekovi . Po ukončení hokeja hráčov odmenili medailami. Ďalej nasledovalo verejné korčuľovanie. Mohli sme vidieť pár zaujímavých pádov avšak našťastie nikto sa nezranil. Táto akcia bola skvelo pripravená. Môžete sa tešiť zas budúci rok.“ 

      Keďže z prvákov sa nik neozval, príspevok nadiktoval pán Kostelánsky:

      „Na  ZŠ Nemocničná sa konali outdoorové fyzicko-logické hry. Našu školu reprezentovalo 20 žiakov z I. B triedy. Ich úlohou bolo okrem iného vymyslieť rýmovačku, zaspievať spoločne pieseň, vyriešiť hlavolam, v stanovenom limite pozbierať veci uvedené na súťažnom papieriku napr. ponožky, plastovú fľašu, urobiť si spoločnú fotku so znakom mesta, urobiť spolu ako tím 500 klikov, 1 000 drepov, vyriešiť formáciu – spleť tiel, každý musel zabehnúť 1 kolo cca 300 m. Aj napriek tomu, že sa to všetko konalo vonku, študenti to zvládli a zabavili sa.“

      Z príspevkov jasne vyplýva, že .... kúzlo sa podarilo 😊... a tohto ročný študentský deň bol úspešný.

      No keďže sa takmer vždy snažíme priniesť aj niečo z histórie tak prikladáme článok z netu o tom, čo bolo podnetom toho, že 17. november bol vyhlásený za Medzinárodný deň študentstva.

      „Podnetom na vyhlásenie Medzinárodného dňa študentstva sa stali udalosti na jeseň 1939 vo vtedajšom Protektoráte Čechy a Morava. Okupácia českých území nemeckými vojskami vyvolala v uliciach Prahy 28. októbra 1939 demonštráciu v spojitosti s oslavami vzniku Československa. Pri zrážke medzi demonštrantmi a ozbrojenými zložkami, pričom ich príslušníci použili aj strelné zbrane, zahynul mladý robotník Václav Sedláček. Trinásti ďalší účastníci demonštrácie utrpeli ťažké zranenia, medzi nimi aj študent medicíny Univerzity Karlovej Jan Opletal, ktorý o dva týždne zraneniam podľahol.

      Opletalova smrť vytiahla 17. novembra 1939 do ulíc stovky vysokoškolákov bez rozdielu ich príslušnosti k fakulte alebo škole vôbec. Chceli sa pochodom cez mesto s medikom dôstojne rozlúčiť pred pohrebom v dedinke Lhota nad Moravou. Strety s políciou a nemeckými vojakmi

      trvali celý deň a ich následky boli tragické.

      Špeciálne nemecké komandá SS a SD prepadávali vysoké školy a internáty v Prahe, Brne a Příbrame. Nasledovali popravy bez súdu, vyše 1200 študentov odvliekli do koncentračného tábora Sachsenhausen-Oranienburg. O bleskovej protištudentskej akcii rozhodol 16. novembra

       v Berlíne nemecký vodca Adolf Hitler.
      Pri príležitosti druhého výročia uzatvorenia českých vysokých škôl a odvlečenia študentov do koncentračného tábora sa v Londýne stretli delegácie študentov 26 národov pod záštitou prezidenta Edvarda Beneša a exilovej československej vlády. V slávnostnom vyhlásení stanovili 17. november za Medzinárodný deň študentstva. V roku 1942 na zasadnutí Medzinárodného študentského zhromaždenia vo Washingtone bol 17. november potvrdený a opäť vyhlásený za Medzinárodný deň študentstva. Na akte potvrdenia sa zúčastnili delegáti študentov z 50 národov.
      Podobne ako v roku 1939 aj v novembri 1989 zohrali najmä v Prahe a v Bratislave významnú úlohu študenti vysokých škôl. Stali sa katalyzátormi všetkých neskôr nasledujúcich zmien. Udalostiam zo 17. novembra 1989, keď sa študentskými demonštráciami začala Nežná revolúcia, predchádzali nelegálne stretnutia študentov v Prahe aj v Bratislave. Poslucháči vysokých škôl ich zorganizovali v predvečer Medzinárodného dňa študentstva. V novembri 1989 príslušníci Verejnej bezpečnosti na Národnej triede v Prahe zbili študentov demonštrujúcich za základné ľudské práva. Postupne udalosti na podporu študentov a na vyjadrenie odporu voči socialistickému zriadeniu nadobúdali väčší rozmach až vyústili do pádu režimu. Rok 1989 priniesol národom v Československu, ako aj miliónom ďalších ľudí v strednej a východnej Európe, slobodu, demokraciu, obnovenie ľudských práv a vieru.
      V Českej republike je 17. november, Deň boja za slobodu a demokraciu, štátnym sviatkom od roku 2000.“

       

      Zdroj: http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/17-november-pozname-aj-ako-medzinarodn/22638-clanok.html

       

       

       

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica
   • sekretariat@oapb.sk
   • web@oapb.sk
   • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
   • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica
   • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje