• Vážení pedagógovia, študenti a rodičia!

     • Predstavujeme Vám medzinárodný projekt Erasmus+ pod názvom Start Up International, do ktorého sa naša škola zapojila v septembri 2020. Jeho obsah a ciele si môžete prečítať TU.

      Garantmi projektu na škole sú učitelia PhDr. Miroslava Hamárová a Mgr. Tatiana Richardson. Odborné rady a spoluprácu pri realizácii projektu poskytuje Ing. Miriam Lidajová.

      Študentov OA, ktorí sa zapojili do projektu a ktorí budú reprezentovať našu školu počas medzinárodných výmenných pobytov, predstavujú títo študenti 2.A triedy:

      1. Martina Kameníková
      2. Laura Kvaššayová
      3. Simona Babčanová
      4. Nataša Haviarová
      5. Alexandra Stachová
      6. Gabriela Briestenská

      Čo sa doteraz realizovalo?

      Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu sa doterajšia aktivita odohráva vo virtuálnom priestore. M. Hamárová a T. Richardson sa pravidelne zúčastňujú online mítingov učiteľov a garantov projektu, kde si stanovujú čiastkové ciele a kontrolujú ich realizáciu. Vybraní študenti pripravili krátke video, v ktorom sa predstavili svojim kamarátom z ostatných partnerských škôl. Video sa nachádza na spoločnej komunikačnej platforme projektu - eTwinningu. V tejto chvíli pripravujeme prvé online stretnutie študentov a učiteľov, kde sa všetci účastníci prvýkrát uvidia a zábavnou formou sa dozvedia viac o  partneroch projektu, ich školách a krajinách.

      O ďalších aktivitách a novinkách Vás budeme priebežne informovať.

      M. Hamárová, T. Richardson

     • Oznam

     • Oznam pre študentov

      Študenti,ktorí sa doteraz stravovali ale aj noví študenti ,ktorí nepoužívali čip alebo iné medium na stravu sa musia prísť OSOBNE ZAREGISTROVAŤ. Prineste si prosím so sebou napríklad kartu na dochádzku alebo na MHD ,ISC kartu prípadne ine medium, ktoré používate tu sa to zosníma a bude Vám pridelené IDENTIFIKAĆNÉ ČÍSLO.Toto IDčíslo budete používať pri platbe na účet ako varibilný symbol.Takisto toto číslo použijete pri regestrácii v aplikácii Strava.cz cez ktorú budete si prihlasovať odhlasovať stravu.

      V prípade dalších informácii nás prosím kontaktujte :

      email: kuchyna.sos@gmail.com

      tel.číslo:042/43405, 0905 77 11 08

      Poznámka: administrátor webu nezodpovedá za obsahovú a formálnu stránku tohto oznamu.

     • ITO 2021

     • ITO je netradičný projekt, ktorého úlohou je priblížiť študentom prostredie medzinárodného obchodu. Študenti sa od septembra pripravujú na jeho vyvrcholenie - obchodovací týždeň. Pracujú v dvoj – trojčlenných skupinkách. Určia si predmet podnikania, vytvoria si produktový katalóg a webovú stránku. V určený týždeň sa cez internet spoja so svojimi zahraničnými spolužiakmi a realizujú obchody – predávajú a nakupujú. Tento školský rok je od začiatku netradičný – ovplyvnený dištančným vyučovaním. Študenti a učitelia sú doma a učia cez internet takmer v celej Európe. Táto situácia ovplyvnila aj obchodovanie. Ale technológie  pomáhajú na všetkých úrovniach života a využili sme ich aj my s našimi priateľskými školami. Obchody prebiehali v online prostredí MS Teamsu.

      Darilo sa nám veľmi dobre. Zúčastnilo sa 18 žiakov prvého a druhého ročníka tried s rozšíreným vyučovaním účtovníctva. Naši obchodní partneri boli z Nemecka zo stredných škôl v mestách Ahaus a Brémy a z Holandska zo strednej školy z mesta Hengelo. Vytvorili sme sedem firiem. Predmetom podnikania bol predaj mobilných telefónov, sladkostí, športovej obuvi, voňaviek, Eko produktov a samozrejme rúšok, ktoré symbolizovali všadeprítomný Covid 19. Urobili sme spolu 86 obchodov z toho 37 nákupov a 49 predajov v celkovom objeme 64 tis. Eur. Obchody sme uzatvorili s 32 firmami. Najviac sa darilo spoločnosti Exceptional Fragnances, ktorá zrealizovala 26 obchodov. Takmer všetky spoločnosti ukončili svoje obchody so ziskom. V tomto projekte však nejde o zisky. Ide hlavne o to, aby si žiaci na vlastnej koži vyskúšali prácu manažérov a účtovníkov. Celý projekt prebieha v anglickom jazyku. Žiaci musia tvrdo pracovať, aby zvládali ponúkať svoje tovary a objednávať tovary obchodných partnerov. Každý obchod musí byť doložený dokladmi – objednávka, dodací list, faktúra a zaplatenie sa realizuje šekom. Tento školský rok bol povinný aj videohovor. Odborne sa o študentov starali Mgr. Lenka Jarošová, Ing. Miriam Lidajová a Ing. Peter Kostelánsky.

      A aké boli dojmy študentov?

      Projekt sa im páčil, ale týždeň takejto „skutočnej“ práce stačí. Nechceli by to robiť dlhodobo, lebo je to veľmi náročné ako fyzicky, tak aj psychicky. Všetkým odporúčajú, aby si projekt zažili na vlastnej koži a plánujú sa ho zúčastniť aj  o rok. Pri obchodovaní mali príjemné aj nepríjemnejšie zážitky. Najviac ich deprimovalo, keď si obchodní partneri objednali tovar a po doručení dokladov odmietli zaplatiť, alebo keď sa snažili si tovar objednať oni, tak obchodným partnerom sa nechcelo vytvoriť účtovné doklady alebo jednoducho odpovedať na mail a obchod sa nezrealizoval. Taktiež museli pripomínať, že obchodovanie v rámci EÚ je oslobodené od platieb DPH. Obchodní partneri požadovali aj doklady, ktoré nie sú predmetom dohody – ako potvrdenie objednávky a cenová ponuka. Naši žiaci si však poradili aj s týmito požiadavkami a doklady vyhotovili a zaslali. Veľmi sa im páčilo, keď im ďakovali za obchody po slovensky. Pre Nemcov a Holanďanov je náš jazyk netradičný a zaujímavý. Dokonca na videočete stretli študenta Slováka, ktorý žije v Holandsku. Nemci tiež prejavovali záujem o obchodovanie v nemčine. To však nie je dovolené, aby obchodovací jazyk nebol pre nikoho materinský.

      Môžeme skonštatovať, že aj tento rok sa nám obchodovací týždeň ITO vydaril, všetci sme sa naučili nové veci a tešíme sa o rok.

      Katalógy:

      SCSneakers.pdf
      MPM MOBILE PHONES.pdf
      Healthy-Earth.pdf
      Face Mask.pdf
      Exceptional Fragrances.pdf
      Emsar Mobile Phones.pdf

      ML

     • Vážení uchádzači o štúdium

     • na Obchodnej akadémii Považská Bystrica, vzhľadom k tomu, že vo viacerých prihláškach, ktoré už máme na edupage predmety MAT, SJL a ANJ neboli v 8. ročníku na konci školského roka a v 1. polroku 9. ročníka klasifikované, rozhodli sme sa zmeniť kritériá a body za prospech budeme prideľovať len za koncoročné vysvedčenia 6. a 7. ročníka a za polročné vysvedčenie v 8. ročníku. Nové kritériá (pdf)

      Týmto chceme zabezpečiť čo najobjektívnejší prístup ku všetkým uchádzačom.

      Ďakujem za porozumenie.

      Katarína Dudrová

      riaditeľka školy

     • Daňová asignácia

     • Vážení kolegovia, rodičia, priatelia školy,

      touto cestou by som sa veľmi pekne chcela poďakovať tým, ktorí nám v minulom roku darovali svoje 2% a prispeli tak k modernizácii vybavenia školy.

      Aj v tomto obraciam na Vás s prosbou o poskytnutie 2% zo zaplatenej dane práve našej i Vašej škole - Obchodnej akadémii  Považská Bystrica.

      Financovanie školstva je zložité a často nepostačujúce na pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s našimi aktivitami. Preto sa aj my uchádzame o tzv. daňovú asignáciu, aby sme i naďalej mohli podporovať aktivity našich žiakov, či už vo vedomostných alebo športových súťažiach, výmenných pobytoch a iných školských i mimoškolských aktivitách a neustále modernizovať vyučovací proces.

      Už niekoľko rokov spolupracujeme s Nadáciou Spoločne pre región so sídlom Framborská 12, 010 01 Žilina,  ktorá výber formálne zabezpečí a túto službu vykonáva pre nás zadarmo.

      Ak ste sa rozhodli darovať 2% z dane z Vášho príjmu Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici, poprosím Vás o doručenie týchto dokumentov:

      • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (ak ste zamestnanec/zamestnankyňa, toto Vám dá Váš zamestnávateľ vyplnené a potvrdené)
      • Vyhlásenie o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov
      • V prípade, že si daňové priznanie robíte sami, prosíme o doloženie prefotenej časti tohto daňového priznania v ktorom uvádzate, že 2% zaplatenej dane darujete Nadácii Spoločne pre región.
      • Ak máte istotu, že Vyhlásenie je správne vyplnené, môžete ho spolu s Potvrdením o zaplatení dane (ktoré dostanete od svojho zamestnávateľa) zaniesť priamo na Daňový úrad. Fotokópiu Vyhlásenia môžete vhodiť do schránky v budove školy, alebo mailom zaslať na adresu anna.kudelcikova@oapb.tsk.sk.

       Vyhlasenie-o-ZD-2020_editovatelne.pdf

      Finančné prostriedky získané z daňovej asignácie sú zdrojom financovania Výboru rodičov Obchodnej akadémie Považská Bystrica, sú rodičmi schvaľované a pravidelne kontrolované.

      V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať pani Annu Kudelčíkovú na: anna.kudelcikova@oapb.tsk.sk alebo na telefónnom čísle 0903 568 990.

      Veľmi pekne Vám ďakujem v svojom mene i v mene mojich kolegov a našich žiakov za spoluprácu a Vašu podporu.

      S úctou a pozdravom

      PhDr. Katarína Dudrová

             riaditeľka školy

     • Oznam

     • Študenti, žiadame Vás, aby ste si osobne prišli urobiť registráciu na stravu ,nakoľko budeme postupne prechádzať na elektronickú formu objednávania stravy.

      Od pondelka 22.2.2021 Vám budeme aj nadalej k dispozícii a môžete prísť v čase od 8.00hod do 13.00hod (SOŠ strojnícka).

      Bližšie informácie Vám poskytneme na tel.čísle :

      042/4340524 0905 771108

      Poznámka: administrátor webu nezodpovedá za obsahovú a formálnu stránku tohto oznamu.

     • Oznam pre študentov

     • Študenti, žiadame Vás, aby ste si osobne prišli urobiť registráciu na stravu ,nakoľko budeme postupne prechádzať na elektronickú formu objednávania stravy.

      V čase jarných prázdnin Vám budeme k dispozícii od 9.00hod do 12.00 hod.

      Bližšie informácie Vám poskytneme na tel.čísle :

      042/4340524 0905 771108

      Poznámka: administrátor webu nezodpovedá za obsahovú a formálnu stránku tohto oznamu.

     • Oznam pre študentov

     • Študenti,ktorí sa doteraz stravovali ale aj noví študenti ,ktorí nepoužívali čip alebo iné medium na stravu sa musia prísť OSOBNE ZAREGISTROVAŤ. Prineste si prosím so sebou napríklad kartu na dochádzku alebo na MHD ,ISC kartu prípadne ine medium, ktoré používate tu sa to zosníma a bude Vám pridelené IDENTIFIKAĆNÉ ČÍSLO.Toto IDčíslo budete používať pri platbe na účet ako varibilný symbol.Takisto toto číslo použijete pri regestrácii v aplikácii Strava.cz cez ktorú budete si prihlasovať odhlasovať stravu.

      V prípade dalších informácii nás prosím kontaktujte :

      email: kuchyna.sos@gmail.com

      tel.číslo:042/43405, 0905 77 11 08

      Poznámka: administrátor webu nezodpovedá za obsahovú a formálnu stránku tohto oznamu.

     • Milí študenti 4. ročníka!

     • Zajtra, 08. 02. 2021, začína vyučovanie podľa špeciálneho rozvrhu. Riaďte sa, prosím, pokynmi svojich vyučujúcich a sledujte aktualizované oznamy na stránke školy.

     • Informácia pre stravníkov

     • Vzhľadom na pandemickú situáciu budeme od stravníkov požadovať bezhotovostné platby. Študenti, ktorí majú zakúpené čipové karty alebo ISC karty alebo iné média, aby platby za obedy zasielali na na č.ú.: SK 93 0200 0000 0013 3855 3459 ako variabilný symbol treba používať identifikačné číslo, ktoré Vám bolo pridelené. Ak ste ho zabudli, treba nás kontaktovať.

      Pre komunikáciu zo stravníkmi uvádzame emailovú adresu: kuchyna.sos@gmail.com

      prípadne informácie na tel. čísle 042/4340524 alebo 0905 77 11 08

      Noví aj pôvodní stravníci si stiahnu aplikáciu Strava.cz, ktorú budeme používať a cez ktorú sa budú prihlasovať, odhlasovať a robiť iné zmeny, čo sa týka stravy.

      Tieto informácie budeme priebežne upravovať ako to bude dovoľovať situácia.

      Zdena Melicheríková, ul.Športovcov 341/2 Považská Bystrica tel.č. 042/4340524

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica
   • sekretariat@oapb.sk
   • web@oapb.sk
   • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
   • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica 017 44 Považská Bystrica Slovakia
   • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje