• Poznávame prírodu Považskej Bystrice

     • Študenti druhého ročníka OA PB sa zúčastnili turistickej vychádzky do okolia PB. Každá trieda mala na to určený jeden deň. II.A navštívila dňa 13.sept 2021 Manínsku tiesňavu, a vystúpila na neďaleký skalný útvar Bosmany /659m.n.m./. II.A svoju túru začala na začiatku Manínskej tiesňavy. Počas celej prehliadky im profesor Židzik robil výklad o skalných útvaroch a ich vývoji. Návrat domov po výstupe na Bosmany sme neabsolvovali autobusom, ale pokračovali sme peši popod Veľký Manín, ponad Praznov, Podmanín a cez kalváriu sme sa vrátili späť do mesta.

      II.C absolvovala výstup na neďaleký kopec Klapy /653 m.n.m/, domácimi nazývaný tiež Cigánka, vzdialený od školy 9km. Cestu sme začali pri škole a cestou cez Orlové a ponad Uhry sme sa dostali až do sedla Klapy. Silní jedinci absolvovali výstup na vrchol, ostatní počkali v sedle. Cesta späť viedla rovnako ako tam. Spolu sme prešli 18 km. 

      Pre triedu II.D máme pripravenú podobnú túru ako tieto dve triedy.

     • Dobývanie Považského hradu

     • V dňoch 8.-10.septembra absolvovali naši prváci výstup na neďaleký Považský hrad. V peknom počasí všetci zvládli túto 11 km pešiu turistiku. Na hrade sa študenti občerstvili, videli blízke i ďaleké okolie. Bola to výborná príležitosť na upevnenie triedneho kolektívu a spoznanie okolia a histórie nášho mesta.

     • Európsky týždeň športu

     • "Obchoďáci športujú"

      V utorok 14.9.2021 sa na našej škole uskutoční športový deň, ktorého sa zúčastnia študenti 1. až 3. ročníka. Športový deň pod názvom “Obchoďáci športujú“ bude prebiehať v dvoch štafetových disciplínach, z ktorých si študenti môžu vybrať, ktorú absolvujú. V bežeckej a plaveckej štafete sa študenti striedajú tak, aby odbehli/odplávali v danom čase čo najväčšiu vzdialenosť počas 45 minút.

       

      Časový harmonogram:

       

      Bežecká štafeta

      1. ročník – zraz 7:45 (pred telocvičňou),
                          štart štafety 8:00
                          koniec 8:45
      2. ročník – zraz 8:45 (pred telocvičňou),
                          štart štafety 9:00
                          koniec 9:45
      3. ročník – zraz 9:45 (pred telocvičňou),
                          štart štafety 10:00
                          koniec 10:45

       

      Plavecká štafeta

      zraz 9:45 pred plavárňou

      štart štafety 10:00

      koniec  10:45

       

      Kompletný informačný "letáčik" aj s obrázkami sa nachádza nižšie.

      Link:

     • Dôležitý oznam k nástupu

     • Vážení rodičia, milí študenti,
      slávnostné otvorenie školského roku 2021/2022 sa uskutoční dňa 02. 09. 2021 o 08.00 hod. pred budovou školy. Vzhľadom na aktuálnu situáciu je potrebné pri nástupe postupovať podľa pokynov a usmernenia MŠVVaŠ SR. Z tohto dôvodu Vás prosím, aby ste si všetci vytlačili a vyplnili tlačivo Vyhlásenie o bezpríznakovosti (nájdete ho priložené pod textom) a pri nástupe do školy ho študenti odovzdajú svojim triednym učiteľom.

      Študenti ani zamestnaci školy sa pred nástupom do školy NEMUSIA dať testovať.

      Ďakujem  veľmi pekne za spoluprácu.
      Teším sa na Vás!
      S pozdravom
      Katarína Dudrová
      riaditeľka školy

      Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx​​​​​​​​​​​​​​

       

     • Vážení rodičia, milí študenti,

     • závisí len a len od nás, nášho prístupu a zodpovednosti, ako bude nasledujúci školský rok prebiehať. Zažili sme veľmi dlhé obdobie dištančného vzdelávania, ktoré preverilo naše IT zručnosti, ale aj zodpovednosť, samostatnosť, čestnosť, schopnosť si zmysluplne zorganizovať svoje povinnosti. Nebolo to pre nikoho jednoduché obdobie. Som presvedčená, že našu školu navštevujú inteligentní a uvedomelí študenti, ktorí si túto skutočnosť uvedomujú a spravia všetko pre to, aby sme sa mohli po celý školský rok stretávať dennodenne pri prezenčnom vyučovaní.

      Dovoľujem si Vás preto v krátkosti oboznámiť s opatreniami, ktoré vydalo 17. 08. 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ SR) v súvislosti s nástupom do škôl a organizáciou školského roka 2021/2022. Je povinnosťou nás všetkých ich dôsledne dodržiavať.

       

      Základné opatrenia

      1. Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá zákonný zástupca alebo plnoletý žiak svojmu triednemu učiteľovi „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.(Vyhlásenie nájdete pod oznamom o slávnostnom otvorení školského roku) Pri prvom nástupe 02. 09. odovzdá každý žiak svojmu triednemu učiteľovi vypísané tlačivo, pri neskoršom prerušení dochádzky do školy zašle toto vyhlásenie pred svojim nástupom cez edupage.

      2. Komunikácia školy so zákonnými zástupcami a žiakmi školy prebieha prioritne a najrýchlejšie cez edupage, preto odporúčam, pokiaľ tak ešte nemáte, aby ste si aplikáciu stiahli do svojich mobilných telefónov. K potrebným informáciám zo strany školy sa dostanete okamžite.

      3. Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ neviete vylúčiť príznaky, kontaktuje bezodkladne detského lekára. Pokiaľ sa žiak pri vstupe do školy po trojdňovej absencii nepreukáže vyhlásením, považuje sa za príznakového, nebude mu umožnený vstup do školy.

      4. Minulý týždeň sme zisťovali záujem/ nezáujem rodičov a plnoletých žiakov o samovyšetrovacie AG testy. Akonáhle budú testy v škole, budú rozdávané na podpis zákonným zástupcom a plnoletým žiakom, ktorí vyjadrili o testy záujem. O dátume a čase vydávania testov budeme informovať cez edupage. Týmito testami budete mať možnosť vykonať dobrovoľné samotestovanie Ag testami v domácom prostredí (odporúčam v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy). V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag testom žiaka žiak zostáva doma, kontaktuje svojho triedneho učiteľa a detského lekára.

      5. Všetci žiaci a zamestnanci školy musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom počas celého vyučovania. Zároveň je nutné dodržiavať opatrenia na princípe ROR – Rúško, Odstup, Ruky.

      6. Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak sa môže ospravedlniť z vyučovania na 5 po sebe nasledujúcich dní. Pri absencii dlhšej ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní musí predložiť žiak svojmu triednemu učiteľovi potvrdenie od svojho detského lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú absenciu na vyučovaní, ktoré môže mať za následok udelenie východného opatrenia alebo zníženú známku zo správania.

      7. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ danej osoby.

      8. Všetky osoby, ktoré vstupujú do budovy sú povinné si dezinfikovať ruky.

      9. Ranný filter sa bude vykonávať každý deň v čase od 7.15 do 7.45 hod. povereným zamestnancom školy. Ak je vstupujúcemu do budovy nameraná telesná teplota pri prvom meraní 37,5° C a viac, meranie sa zopakuje po 5 minútach. Ak je pri druhom meraní nameraná telesná teplota viac ako 37,5°C, zopakuje sa ešte 3.meranie po ďalších 5 minútach. Ak bude aj po 3. meraní teplota vyššia ako 37,5°C, nebude mu umožnené zúčastniť sa vyučovania.

      10. Hromadné podujatia (exkurzie a účelové cvičenia) sa budú uskutočňovať bez premiešavania tried, rodičovské združenia sa budú organizovať individuálne alebo dištančne. Organizácia stužkovej slávnosti sa riadi usmerneniami COVID automatu o hromadných podujatiach. (V prípade zhoršenia pandemickej situácie v okrese hrozí jej obmedzenie alebo zrušenie, najmä pokiaľ potenciálni účastníci nebudú plne zaočkovaní.) Žiakom 4. ročníka odporúčam zistiť si u prevádzkovateľa podmienky, ktoré si stanovuje pri organizovaní stužkovej slávnosti.

      11. Telesná a športová výchova sa bude organizovať v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri, v prípade nepriaznivého počasia v telocvični. Povolené je využívať akékoľvek športoviská.

      12. Odborná prax na pracovisku zamestnávateľa sa riadia aktuálnymi nariadeniami UVZ SR.

      13. V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte prosím svojho triedneho učiteľa.

       

      Príznaky a ochorenie COVID-19

      1. Podľa COVID automatu MŠVVaŠ SR vydaného 17. 08. 2021 budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov. Vyučovanie sa bude prerušovať len v jednotlivých triedach, nie v celej škole. Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 14-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény)

      2. Do karantény na 14 dní musia ísť osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov. Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osoby, ktoré:

      • je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V)

      • je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson and Johnson),

      • je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo

      • prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie ako 180 dňami a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19.

      3. Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

      • žiaci , ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky),

      • plne očkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia. 

      • Žiaci sú povinní pri nástupe do školy, najneskôr 6.9. 2021 predložiť svojmu triednemu učiteľovi „Oznámenie o výnimke z karantény“. (tlačivo dostanú žiaci od svojich triednych učiteľov) Prosím Vás o spoluprácu, potrebujeme túto informáciu kvôli prípadnej karanténe žiakov z triedy a s ňou súvisiacou ďalšou organizáciou vyučovania v danej triede.

      4. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov ochorenia COVID-19, umiestnime ho do zasadačky a budeme kontaktovať rodiča, aby ho bezodkladne vyzdvihol. Pokiaľ vykazuje príznaky plnoletý žiak, opustí bezodkladne budovu školy sám.

      5. U osobách s potvrdeným ochorením COVID-19 nie je možné predčasne ukončiť domácu karanténu/ izoláciu po obdržaní negatívneho výsledku RT-PCT testu.

       

      Prajem všetkým pevné zdravie a študentom nech sa v novom školskom roku darí!

      S pozdravom
      Katarína Dudrová

      riaditeľka školy

      P.S. Komplexné nariadenia MŠVVaŠ SR k nástupu do škôl nájdete na https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

     • Oznam pre študentov

     •           Študenti,ktorí sa doteraz stravovali, ale aj noví študenti, ktorí nepoužívali čip alebo iné medium na stravu sa musia prísť OSOBNE ZAREGISTROVAŤ. Prineste si prosím so sebou napríklad kartu na MHD , ISC kartu, prípadne dochádzkový čip, ktorí používate, tu sa to zosníma a bude Vám pridelené IDENTIFIKAĆNÉ ČÍSLO. Toto ID číslo budete používať pri platbe na účet, ako varibilný symbol. Takisto toto číslo použijete pri regestrácii   v aplikácii Strava.cz cez ktorú budete si prihlasovať odhlasovať stravu.

                V prípade dalších informácii ma prosím kontaktujte v čase     

       od 7.00hod -14.00 hod v kancelárii školskej jedálne.

       

      tel.číslo:042/43405,  0905 77 11 08 Surová Monika

      email: kuchyna.sos@gmail.com

      Z DôVODU PANDEMICKEJ SITUÁCIE SI MUSÍTE NOSIŤ                  SVOJ VLASTNÝ PRÍBOR

      Poznámka: administrátor stránky nezodpovedá za obsah a formu oznamu

     • Oznam pre budúcich prvákov

     • ISIC karty, ktoré ste si objednali,  budú na začiatku školského roku rozdávať triedni učitelia.

      Zabezpečiť si treba fotografiu rozmerov ako na občiansky preukaz.

     • Poďakovanie

     • Vážení pedagógovia, milí žiaci,

      spoločnými silami sme úspešne ukončili ďalší školský rok. 

      Tento školský rok sme tak ako aj tie minulé, začali s veľkými očakávaniami. Dúfali sme, že sa ako trieda viac zjednotíme, ako jednotlivci posilníme a niečo aj naučíme. Aj keď nám kríza nepriala, verím, že sa nám tento sen aspoň čiastočne splnil. Škola prešla renováciou, obnovili sme funkčnosť žiackej školskej rady a vybudovali sme pevnejšie vzťahy medzi študentmi a pedagógmi. Napriek pandémií sme sa nevzdali a prebojovali sme sa až sem. Dúfam, že další školský rok bude o to lepší, veselší a pracovitejší, a keď budeme v septembri prechádzať cez prah školy, budeme plní očakávaní a motivácie. Aby však bolo toto možné, musíme sa aj počas letných prázdnin správať zodpovedne. Nakoniec len ďakujem všetkým učiteľom za ich vytrvalosť, ochotu a aktívnosť. Ďakujem všetkým študentom, ktorí sa spoločne zapájali do aktivít pre zlepšenie fungovania našej školy. A v neposlednom rade, našej pani riaditeľke, ktorá svoju novú pozíciu vzala s nadšením, pohotovosťou a usilovnosťou.

      Prajem vám všetkým príjemne strávené prázdniny!

      Marcel Haviar, podpredseda ŽŠR

     • KOŽAZ

     • V prvý deň kurzu ochrany, života a zdravia sme prechádzali veľmi užitočnými a vzdelávacími stanovišťami. Prešli sme si rýchlokurzom zdravotnej prípravy, streľbou na terče, náukou o liečivých rastlinách a naučili sme sa, čo robiť v prípade, že nastanú rôzne živelné a človekom zavinené pohromy.
      Vo štvrtok 17.júna 2021 sme mali športový deň, ktorý sa niesol v duchu tímových hier. Zahrali sme si niekoľko zábavných hier, futbal, volejbal.
      KOŽAZ sme zakončili pekným výletom a kúpaním sa na Podhradskom mori v teplý slnečný deň.

      dievčatá z 3.B

     • Jazykový týždeň II. A a III. A

     •       Školský rok 2020/2021 bol zvláštny a zároveň výnimočný kvôli pandémii koronavírusu. Žiaci, učitelia aj rodičia museli zvládnuť online vyučovanie. Ale v polovici mája sme sa konečne všetci mohli stretnúť osobne a opäť zasadnúť do školských lavíc. Niektorí sa tešili viac, niektorí menej, ale žiaci  z tried s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov sa tešili určite, pretože ich čakal jazykový týždeň. Boli sme všetci radi, že na Slovensko mohli prísť rodení Angličania a opäť začať vyučovať prezenčne. Skúsených lektorov nám zabezpečuje agentúra Talk to Talk, s ktorou  naša škola spolupracuje už niekoľko rokov pri organizovaní jazykových týždňov. Ten posledný trval od 7. do 11. júna 2021 denne päť vyučovacích hodín a zúčastnili sa ho žiaci II. A a III. A.

             Samozrejme,  žiaci využili túto možnosť a užili si týždenný jazykový kurz, keďže v minulom školskom roku nemohli cestovať do zahraničia ani na výmenný, ani na poznávací pobyt, ktorých sa mali zúčastniť. A o tom, že jazykový týždeň s anglickými lektormi bol obohatením ich vyučovacieho procesu, svedčia aj ich názory a komentáre:

      • Učenie prebiehalo hravou formou, vládla dobrá nálada a priateľská atmosféra,
      • veľa sme sa nasmiali, aktivity, ktoré sme robili, boli zaujímavé a kreatívne,
      • učitelia boli veľmi milí, priateľskí a komunikatívni,
      • je to skvelá skúsenosť, zmena pre študentov, možnosť získať nové vedomosti a zážitky,
      • získali sme sebavedomie vo vystupovaní  a komunikácii v anglickom jazyku,
      • rozšírili sme si slovnú zásobu a zdokonalili sa v anglickej komunikácii na rôzne témy,
      • úlohy a projekty sme prezentovali pred celou triedou, aby sme sa nebáli rozprávať pred viacerými ľuďmi,
      • pracovali sme v skupinách a robili rôzne aktivity, napr. tvorba reklamy pre teleshopping, založenie vlastnej reštaurácie, vytvorenie vlastnej planéty, záchrana ohrozených zvierat, hranie hier,
      • najväčšou výzvou bolo recitovanie básní v angličtine, všetci sme to zvládli bravúrne,
      • užili sme si aj prechádzky na zmrzlinu, počas cesty do centra mesta sme sa s lektormi rozprávali po anglicky o ich živote, rozprávali nám svoje zážitky,
      • Guy Cheetham, jeden z lektorov, bol veľmi priateľský a pozitívne naladený, dal nám pár dobrých rád do života,
      • zlepšili sme sa v komunikácii i výslovnosti, museli sme po celý čas rozprávať len po anglicky,
      • okrem učenia sme sa veľa nasmiali,
      • moja angličtina je oveľa lepšia po každom jazykovom týždni, som veľmi vďačná anglickým lektorom za ich prístup,
      • osobne sa mi  jazykový týždeň veľmi páčil, lebo komunikujeme len v cudzom jazyku, ktorý študujeme, a sme prinútení vynájsť sa, keď náhodou nevieme, čo sa ako povie,
      • nakoniec nám bolo ľúto, že jazykový týždeň skončil, škoda, že trval tak krátko, budeme na všetko spomínať s úsmevom na tvári.

            Azda jediným negatívom jazykového týždňa je jeho koniec, lúčenie sa s lektormi  a to, že trvá len päť dní. Ale pozitívna správa je, že v decembri tu bude opäť jazykový týždeň  a opäť prídu anglickí lektori, možno tí istí, možno iní a opäť tu bude pre študentov možnosť komunikovať a zlepšiť sa v angličtine, šanca získať nové vedomosti a zážitky. Dovidenia pri ďalších jazykových týždňoch s native speakers!

                

                                                                  Pripravila a názory študentov spracovala Mgr. J. Gicová

          

             Uverejňujeme aj príspevok anglických lektorov, ktorý nám poslal Mark Hurst. Je v slovenskom preklade, ale pre znalých angličtiny aj v origináli.

       

      Príbeh

            Traja Angličania prišli do školy...., nie,  to je pravdivý príbeh. Škola pripravila ďalší jazykový týždeň. Guy, Mark a Graham prišli do školy a vtedy sa naozaj začala zábava. Čo si mysleli o škole  a študentoch? „ Študenti nás všetkých dojali, všetci rozprávali po anglicky veľmi dobre a čo bolo najdôležitejšie, bez strachu a zaváhania,“ povedal Guy. „Som šťastný, všetci sú úžasní, skvelí, v pohode,“  povedal Mark.  „Úžasná skúsenosť, zábava každý deň, vrátim sa,“ povedal Graham.  „Pravdaže, toto všetko sa nemôže uskutočniť bez pomoci  a podpory učiteľov a zamestnancov školy  a hovorím za nás všetkých troch, že sme vďační za skvelú slovenskú pohostinnosť a áno, všetci prídeme opäť.“ (Guy)

      Dovidenia nabudúce dámy a páni.

      A story

             Three English Guys Walked Into A School …. No, it’s a true story. The school has just completed another English Week Program. Guy, Mark and Graham, came to the school and that's when the fun really started. What did they think about the School and the students? “We were all very impressed with the students, all of them spoke English very well and most importantly without Fear or Hesitation,” said Guy. I'm so happy, they are all Amazing, Brilliant, Cool as he worked his way through the alphabet. . . said, Mark. “An Amazing Experience, Fun every day, I'll be back,” said Graham. Of course, these programs do not happen without the help and support of the schools' staff, and speaking for his teachers Guy said "we are all very grateful for the amazing Slovak hospitality, and yes we will all come back." 

      See You Next Time Ladies and Gentlemen.

     • Dňa 02. 06. 2021 sa žiačky 2. A triedy

     •  - Simona Babčanová, Gabriela Briestenská, Nataša Haviarová, Martina Kameníková, Laura Kvaššayová a Alexandra Stachová, zúčastnili medzinárodnej konferencie Erasmus+, prostredníctvom online platformy a nadviazali svoj prvý kontakt so svojimi výmennými partnermi z krajín Nemecka, Holandska a Nórska. Na začiatku konferencie sme sa dozvedeli ako bude prebiehať konferencia, povedali sme si niečo o projekte a neskôr nás pani profesorky poslali do rôznych “roomiek”, kde sme komunikovali v menších skupinách v anglickom jazyku so zahraničnými študentmi. Na konferenciu si každá krajina pripravila kvíz Kahoot o svojej krajine, ktorý bol našou následnou spoločnou aktivitou. Na konci sme sa dozvedeli, kedy odcestujeme na pobyt do Holandska, na ktorý sa všetky veľmi tešíme.

      Žiačky 2.A triedy

     • Jazykový týždeň

     • V dňoch 31.5.2021 - 04.06.2021 mala trieda 1.A možnosť zúčastniť sa jazykového týždňa pod vedením profesionálnych lektorov anglického jazyka. Celý týždeň sa niesol v pohodovej atmosfére, žiaci hrali rôzne hry s lektormi, veľa sa rozprávali a zlepšovali si svoje znalosti v anglickom jazyku. Študenti si týždeň s lektormi veľmi pochvaľovali a podobný týždeň by určite chceli zažiť ešte raz.

      Timea Kosáčová, 1.A

     • N E P R E H L I A D N I T E ! ! !

     • Oznam pre uchádzačov o štúdium na Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici

       

      • Vzhľadom na to, že po konaní 1. kola prijímacích skúšok  nám zostali voľné miesta v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia,  riaditeľka školy na základe § 66 ods. 7 zákona 245/2008 zákona rozhodla  o konaní 2. kola prijímacích skúšok, ktoré sa bude konať dňa 22. júna 2021 v budove školy.
      • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 18. júna 2021 podať riaditeľke  školy prihlášku - rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), alebo poštou na adresu strednej školy.
        
      • Kritéria na prijatie uchádzačov a ďalšie aktuálne  informácie o štúdiu a prijímacích skúškach  sú zverejnené  na webovej stránke školy: http://oapb.sk/media/pdf/kriteria-21-22.pdf
      • V prípade akýchkoľvek nejasností  alebo otázok nás kontaktujte na tel. čísle 0901 918 482  alebo na katarina.dudrova@oapb.sk.
      • Prijímacie skúšky sa budú konať v utorok 22. júna 2021 o 8.00 hod, výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na webovom sídle školy v popoludňajších hodinách.
     • Poďakovanie

     • Chceli by sme sa poďakovať za sponzoring firme Ceniga, s. r. o., Bratislava. Naši najlepší maturanti z odborných predmetov vďaka tejto firme dostali hodnotnú publikáciu Podvojné účtovníctvo podnikateľov, ktorej autorkou je  Ing. Anna Cenigová. Pani Cenigová svoje viac ako štyridsaťročné skúsenosti v oblasti účtovníctva odovzdáva prostredníctvom svojich publikácií a seminárov. Prehľadnou a zrozumiteľnou formou pomáha orientovať sa v problematike účtovníctva. Príručka medzi účtovníkmi právom získala prívlastok „biblia účtovníka“.

      Vašu podporu si veľmi vážime a ďakujeme.  
      Ing. Jana Forgácsová

     • Oznam ISIC

     • Vážení rodičia, milí stredoškoláci!  

      Radi Vás privítame na krátkom online stretnutí.

      Dozviete sa prečo a ako je potrebné predlžiť platnosť ISIC preukazu.

      Zodpovieme Vaše otázky k využitiu preukazov.

      Termíny a linky stretnutí nájdete tu:

      https://isic.sk/onlinestretnutia/

      Vyberte si svoj čas a vyhrajte peknú cenu!

      Vidíme sa J

      Tím ISIC 

     • Voľby do Rady školy pri Obchodnej akadémii

     • Predseda rady školy pri Obchodnej akadémií Považská Bystrica vyhlasuje voľby členov do Rady školy. Volení budú 2 zástupcovia pedagogických zamestnancov, 1 zástupca z nepedagogických zamestnancov, 3 zástupcovia rodičov a 1 zástupca študentov.

      Záujemcovia sa môžu prihlásiť mailom na adresu sekretariat@oapb.sk, prípadne osobne na sekretariáte Obchodnej akadémie, a to  v termíne do 11.6. 2021 do 14,00 hod.

      Voľby sa uskutočnia v dňoch od 14.6. do 18.6. 2021, presný harmonogram bude včas zverejnený. 

      Ing. Peter Kvaššay - predseda Rady školy

     • Oznam ISIC

     • Vážení rodičia!

      Tento „zvláštny“ rok pre Vás  pripravujeme novinku:

      Krátke online stretnutia, na ktorých sa dozviete všetky potrebné informácie k preukazom ISIC/EURO26, ktoré používajú Vaše deti.

      Dajte nám prosím vedieť, aký čas je pre Vás najvýhodnejší.

      V tomto dotazníku sa dozviete viac:

      https://forms.gle/mhRLzfPzqJTikQ727

      Váš ISIC tím

     • Oznam ISIC

     • Aby sme znížili nesprávne a neúplné platby na minimum, tak od 15.5.2021 začala fungovať nová platobná brána pre bezhotovostnú úhradu za preukazy a známky ISIC / ITIC.

      Prosím, zverejnite na svojich školských stránkach link:

      https://isic.sk/platbaskoly/

      Dostali ste ho aj v listoch pre budúcich prvákov.

      Žiaci/rodičia a učitelia tam môžu uhrádzať platby za preukazy a známky ISIC a ITIC.

      Vždy si vyberú svoju školu zo zoznamu a vyplnia potrebné údaje.

      Následne (vždy v stredu) dostanete menný zoznam tých čo uhradili a pre nich objednáte to čo majú uhradené. Preukaz alebo známku.

      Žiadosti (prihlášky) už netreba zbierať.

      Termíny na objednávanie cez školu sú:

      1. Nové preukazy ISIC/EURO26 (09/2022) sa cez školu objednávajú od 6.21 celý rok.

       

      1. Nové učiteľské preukazy a známky ITIC (12/2022) sa cez školu objednávajú až od 1.9.2021, dovtedy sa vydávajú preukazy a známky ITIC s platnosťou 12/2021.

       

       

      Duplikáty si žiaci objednávajú sami s doručením domov tu:

      https://moja.dopravnakarta.sk/duplikat

      Posuňte im prosím link.

      V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať.

      Ďakujem pekne za spoluprácu a prajem pevné zdravie.

      S pozdravom!

      Simona Bezáková

      Finančné oddelenie

      CKM SYTS

      Vysoka 32

      811 06 Bratislava

      tel. : +421 905 934 485

      e-mail: sbezakova@ckmsyts.sk

       

      CKM SYTS, Vysoká 32, 811 06  Bratislava

      www.isic.sk www.euro26.sk www.itic.sk

       

      loga_ISIC+EYCA+ITIC_05-2019

       

      SSpreukazy@ckmsyts.sk – otázky k preukazom na SŠ

      VSpreukazy@ckmsyts.sk – otázky k preukazom na VŠ

      EURO26@ckmsyts.sk – otázky k preukazom EURO<26

      ITIC@ckmsyts.sk – otázky k preukazom ITIC

      eshop@ckmsyts.sk – otázky k nákupu cez objednaj-preukaz.sk

      financie@ckmsyts.sk – otázky ohľadom faktúr

      reklamacia@ckmsyts.sk – reklamácie na produkty/služby

      riaditel@ckmsyts.sk – akékoľvek otázky

       

     • Celoslovenské kolo Olympiády podnikový hospodár

     •  

      Organizátor: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
      so sídlom v Košiciach

      2. miesto  Diana CEDZOVÁ, 4. D

      Olympiáda podnikový hospodár je určená pre študentov maturitného ročníka stredných škôl v rámci celého Slovenska.  V školskom a celoslovenskom kole si mohli študenti formou testov overiť svoje znalosti z:

      • ekonómie,
      • podnikovej ekonomiky,
      • Európskej únie,
      • náuky o spoločnosti,
      • finančnej gramotnosti.

      Gratulujeme!

      Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica
   • sekretariat@oapb.sk
   • web@oapb.sk
   • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
   • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica 017 44 Považská Bystrica Slovakia
   • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje