• Daňová asignácia

     • Vážení kolegovia, rodičia, priatelia školy,

      touto cestou by som sa veľmi pekne chcela poďakovať tým, ktorí nám v minulom roku darovali svoje 2% a prispeli tak k modernizácii vybavenia školy.

      Aj v tomto obraciam na Vás s prosbou o poskytnutie 2% zo zaplatenej dane práve našej i Vašej škole - Obchodnej akadémii  Považská Bystrica.

      Financovanie školstva je zložité a často nepostačujúce na pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s našimi aktivitami. Preto sa aj my uchádzame o tzv. daňovú asignáciu, aby sme i naďalej mohli podporovať aktivity našich žiakov, či už vo vedomostných alebo športových súťažiach, výmenných pobytoch a iných školských i mimoškolských aktivitách a neustále modernizovať vyučovací proces.

      Už niekoľko rokov spolupracujeme s Nadáciou Spoločne pre región so sídlom Framborská 12, 010 01 Žilina,  ktorá výber formálne zabezpečí a túto službu vykonáva pre nás zadarmo.

      Ak ste sa rozhodli darovať 2% z dane z Vášho príjmu Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici, poprosím Vás o doručenie týchto dokumentov:

      • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (ak ste zamestnanec/zamestnankyňa, toto Vám dá Váš zamestnávateľ vyplnené a potvrdené)
      • Vyhlásenie o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov
      • V prípade, že si daňové priznanie robíte sami, prosíme o doloženie prefotenej časti tohto daňového priznania v ktorom uvádzate, že 2% zaplatenej dane darujete Nadácii Spoločne pre región.
      • Ak máte istotu, že Vyhlásenie je správne vyplnené, môžete ho spolu s Potvrdením o zaplatení dane (ktoré dostanete od svojho zamestnávateľa) zaniesť priamo na Daňový úrad. Fotokópiu Vyhlásenia môžete vhodiť do schránky v budove školy, alebo mailom zaslať na adresu anna.kudelcikova@oapb.tsk.sk.

       Vyhlasenie-o-ZD-2020_editovatelne.pdf

      Finančné prostriedky získané z daňovej asignácie sú zdrojom financovania Výboru rodičov Obchodnej akadémie Považská Bystrica, sú rodičmi schvaľované a pravidelne kontrolované.

      V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať pani Annu Kudelčíkovú na: anna.kudelcikova@oapb.tsk.sk alebo na telefónnom čísle 0903 568 990.

      Veľmi pekne Vám ďakujem v svojom mene i v mene mojich kolegov a našich žiakov za spoluprácu a Vašu podporu.

      S úctou a pozdravom

      PhDr. Katarína Dudrová

             riaditeľka školy

     • Oznam

     • Študenti, žiadame Vás, aby ste si osobne prišli urobiť registráciu na stravu ,nakoľko budeme postupne prechádzať na elektronickú formu objednávania stravy.

      Od pondelka 22.2.2021 Vám budeme aj nadalej k dispozícii a môžete prísť v čase od 8.00hod do 13.00hod (SOŠ strojnícka).

      Bližšie informácie Vám poskytneme na tel.čísle :

      042/4340524 0905 771108

      Poznámka: administrátor webu nezodpovedá za obsahovú a formálnu stránku tohto oznamu.

     • Oznam pre študentov

     • Študenti, žiadame Vás, aby ste si osobne prišli urobiť registráciu na stravu ,nakoľko budeme postupne prechádzať na elektronickú formu objednávania stravy.

      V čase jarných prázdnin Vám budeme k dispozícii od 9.00hod do 12.00 hod.

      Bližšie informácie Vám poskytneme na tel.čísle :

      042/4340524 0905 771108

      Poznámka: administrátor webu nezodpovedá za obsahovú a formálnu stránku tohto oznamu.

     • Oznam pre študentov

     • Študenti,ktorí sa doteraz stravovali ale aj noví študenti ,ktorí nepoužívali čip alebo iné medium na stravu sa musia prísť OSOBNE ZAREGISTROVAŤ. Prineste si prosím so sebou napríklad kartu na dochádzku alebo na MHD ,ISC kartu prípadne ine medium, ktoré používate tu sa to zosníma a bude Vám pridelené IDENTIFIKAĆNÉ ČÍSLO.Toto IDčíslo budete používať pri platbe na účet ako varibilný symbol.Takisto toto číslo použijete pri regestrácii v aplikácii Strava.cz cez ktorú budete si prihlasovať odhlasovať stravu.

      V prípade dalších informácii nás prosím kontaktujte :

      email: kuchyna.sos@gmail.com

      tel.číslo:042/43405, 0905 77 11 08

      Poznámka: administrátor webu nezodpovedá za obsahovú a formálnu stránku tohto oznamu.

     • Milí študenti 4. ročníka!

     • Zajtra, 08. 02. 2021, začína vyučovanie podľa špeciálneho rozvrhu. Riaďte sa, prosím, pokynmi svojich vyučujúcich a sledujte aktualizované oznamy na stránke školy.

     • Informácia pre stravníkov

     • Vzhľadom na pandemickú situáciu budeme od stravníkov požadovať bezhotovostné platby. Študenti, ktorí majú zakúpené čipové karty alebo ISC karty alebo iné média, aby platby za obedy zasielali na na č.ú.: SK 93 0200 0000 0013 3855 3459 ako variabilný symbol treba používať identifikačné číslo, ktoré Vám bolo pridelené. Ak ste ho zabudli, treba nás kontaktovať.

      Pre komunikáciu zo stravníkmi uvádzame emailovú adresu: kuchyna.sos@gmail.com

      prípadne informácie na tel. čísle 042/4340524 alebo 0905 77 11 08

      Noví aj pôvodní stravníci si stiahnu aplikáciu Strava.cz, ktorú budeme používať a cez ktorú sa budú prihlasovať, odhlasovať a robiť iné zmeny, čo sa týka stravy.

      Tieto informácie budeme priebežne upravovať ako to bude dovoľovať situácia.

      Zdena Melicheríková, ul.Športovcov 341/2 Považská Bystrica tel.č. 042/4340524

     • Obchodná akadémia obdarúva

     • S adventným obdobím každoročne prichádzajú nové výzvy, ktoré majú potešiť, pomôcť a obdarovať. Inak tomu nebolo ani počas tohtoročnej mimoriadnej situácie. Naša škola sa zapojila do troch krásnych akcií, ktoré pomáhali seniorom a deťom.

      Prvou z nich bola celoslovenská výzva „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“, pri ktorej boli ľudia pozvaní, aby naplnili krabičku maličkosťami, a tak potešili babičku alebo deduška v domove dôchodcov. Do krabíc sa po jednom vkladalo niečo teplé, voňavé, slané, sladké, mäkké a niečo pre potešenie. Vďaka  tejto akcii sa za Považskú Bystricu vyzbieralo skoro 900 krabičiek, vďaka ktorým sa z balíčkov mohlo tešiť Zariadenie pre seniorov Katka, ZS Lány, ZPS - DSS Tulipán n.o. a mnoho ďalších.

      Ďalšou akciou bola Vianočná pošta pre seniorov. Jej organizátori už 4 roky umožňujú dobrovoľníkom z celého sveta  napísať na Vianoce pozdrav neznámym starkým do domova dôchodcov. Ako trieda sme sa už druhý rok  mali možnosť pridať k dobrovoľníkom, a tak spraviť obrovskú radosť maličkosťou.

      Tretia výzva, do ktorej sme sa zapojili bola organizovaná Študentským parlamentom Mesta Považská Bystrica. Bola to vianočná zbierka pre Charitný dom v Považskej Bystrici. Darovali sme sladkosti, hračky, školské pomôcky či knihy.

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili, a tak nezištne spravili niekomu Vianoce krajšími...♥

       

      Alexandra Belásová, 4. A

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 14. 12. 2020 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktoré prebiehalo online formou. Školské kolo bolo rozdelené do dvoch kategórii 2A a 2B.

      Výsledky:

      Kategória 2A – 1. miesto – Adrián Masný – trieda 2. A

      Kategória 2B  - 1. miesto – Silvia Melicheríková – trieda – 4. A

      Víťazi nás budú reprezentovať v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré by sa malo uskutočniť 13. 01. 2021.

      Víťazom blahoželáme a ostatným účastníkom školského kola v mene celej školy ďakujeme.

       

      Lenka Slaziníková

     • Vdýchnime spoločne život našej škole ....

     • nie je len názov projektu našej pani riaditeľky PhDr. Kataríny Dudrovej, ktorá je v tomto školskom roku jednou z 20 účastníkov Komenského inštitútu.  Je to náš spoločný cieľ, zaktivizovať činnosť Žiackej školskej rady.

      Pani riaditeľka nás ešte v septembri oboznámila so svojim projektom a so štatútom Žiackej školskej rady. Celkom sa nám páčila predstava, že aj my, ako aktívni členovia ŽŠR môžeme priložiť ruku k dielu a spolupodieľať sa na tvorbe školského poriadku, klasifikačného poriadku školy, môžeme s pani riaditeľkou otvorene komunikovať a predkladať jej naše návrhy. Niet teda divu, že na škole bolo 36 uchádzačov o členstvo v ŽŠR.

      Voľby členov sme však už kvôli zatvoreniu školy nestihli zorganizovať. Na tie sa podujala naša nová koordinátorka, pani profesorka Bellová a vyzvala žiakov k online hlasovaniu.  20. novembra sa novozvolení členovia ŽŠR stretli s pani riaditeľkou, pani profesorkou Bellovou na svojom 1.online stretnutí. Tu sme sa všetci predstavili, v krátkosti sa vyjadrili, čo očakávame, akú máme predstavu a následne sme si tajným hlasovaním zvolili svojho predsedu a podpredsedov. Predsedom ŽŠR sa stal Andrej Bednár zo 4. D, podpredsedami sú Marcel Haviar z 2. B a Nataša Haviarová z 2. A triedy.

      Už teraz sa tešíme na naše 2. stretnutie, ktoré sa bude konať opäť online v piatok 4.12. 2020 o 13.00 hod.

     • Vyhodnotenie športovej aktivity k 17. novembru

     • 17. novembra mali možnosť študenti a rodičia našej školy sa symbolicky zapojiť do dobrovoľnej súťaže s pohybovou aktivitou uskutočnenou v tento deň. Zo záznamov, ktoré nám prišli, sme spravili nasledovné vyhodnotenie:

      1. Haviarová Nataša, 2.A

      2. Pavlíková Klaudia, 3.B

      3. Ďurčeková Petra, 2.D

      Títo prví traja študenti budú riaditeľkou školy odmenení dňom voľna.Ostatných študentov, ktorí sa zapojili do tejto pohybovej výzvy bude čakať sladká odmena, keď prídu do školy, Sú to: Šterdasová L., 4.A, Katreňáková M.,1.C, Kresáňová D., 2.D, Bogdanová A., 1.A, Mošková J., 4D, Baláž D., 3B, Pecháček R., 1.D, Lokajová K., 1.D, Žiačiková T., 3.B.Všetkým, ktorí sa zapojili do tejto aktivity, ďakujeme.

     • Milí študenti,

     •  

         dnešný významný deň začal písať svoju históriu na jeseň v roku 1939, kedy sa v deň výročia vzniku Československa konala v Prahe demonštrácia proti nacistickej okupácii, pri ktorej zahynul študent medicíny Karlovej univerzity Ján Opletal. Pohreb tohto študenta sa premenil na manifestáciu proti nacizmu. Nacisti vtedy zaútočili na vysokoškolské internáty, odkiaľ odvliekli 1200 študentov do koncentračného tábora v Sachsenhausen a na Hitlerov príkaz zatvorili české školy na 3 roky. V roku 1942 na zasadnutí Medzinárodného študentského zhromaždenia vo Washingtone bol 17. november vyhlásený za Medzinárodný deň študentstva.

       Boli to opäť študenti, ktorí zohrali veľmi významnú úlohu v našich dejinách v novembri 1989, kedy demonštrácie za zmenu školského systému v bývalom Československu prerástli do manifestácií proti celému politickému systému a  policajný zásah proti demonštrantom odštartoval takzvanú Nežnú revolúciu. V mnohých z nás rezonujú ešte dnes, aj po 31 rokoch  od Nežnej revolúcie, slová piesne I. Hoffmana „ Sľúbili sme si lásku, sľúbili pravdu vravieť len, sľúbili sme si vydržať......“

      Vy ste tí, v ktorých veríme, do ktorých vkladáme nádeje v lepšiu budúcnosť, ktorých podporujú nielen Vaši rodičia, ale aj Vaši učitelia. Vo svojom mene, ale aj v mene všetkých učiteľov Obchodnej akadémie Považská Bystrica Vám pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva želám, aby ste mali vždy len dôvod na úsmev. Želám Vám veľa energie a síl na štúdium a veľa úspechov na ceste za Vašim vytúženým cieľom. Buďte ambiciózni a neuspokojte sa s priemerom. Buďte pripravení prijímať nové výzvy, čeliť prekážkam. Konajte a žite tak, aby ste boli na seba hrdí a aby sme boli hrdí my na Vás.

      S pozdravom

      Katarína Dudrová

      riaditeľka školy

     • Aktualizácia informácie k vstupu do školy

     • V zmysle dokumentu Manuál pre stredné školy, ktorý bol aktualizovaný dňa 16. 9. 2020 vydávam tento pokyn:

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. /príloha/ Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v dokumente /www.minedu.sk/.  Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

      Naďalej platí zákaz používania telocvične a posilňovne tak počas hodín telesnej a športovej výchovy ako aj športovej prípravy, ako aj nájomcom, a to minimálne do 30. 9. 2020.

      PhDr. Katarína Dudrová
      riaditeľka školy

      Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica
   • sekretariat@oapb.sk
   • web@oapb.sk
   • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
   • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica
   • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje