• Milí študenti,

     •  

         dnešný významný deň začal písať svoju históriu na jeseň v roku 1939, kedy sa v deň výročia vzniku Československa konala v Prahe demonštrácia proti nacistickej okupácii, pri ktorej zahynul študent medicíny Karlovej univerzity Ján Opletal. Pohreb tohto študenta sa premenil na manifestáciu proti nacizmu. Nacisti vtedy zaútočili na vysokoškolské internáty, odkiaľ odvliekli 1200 študentov do koncentračného tábora v Sachsenhausen a na Hitlerov príkaz zatvorili české školy na 3 roky. V roku 1942 na zasadnutí Medzinárodného študentského zhromaždenia vo Washingtone bol 17. november vyhlásený za Medzinárodný deň študentstva.

       Boli to opäť študenti, ktorí zohrali veľmi významnú úlohu v našich dejinách v novembri 1989, kedy demonštrácie za zmenu školského systému v bývalom Československu prerástli do manifestácií proti celému politickému systému a  policajný zásah proti demonštrantom odštartoval takzvanú Nežnú revolúciu. V mnohých z nás rezonujú ešte dnes, aj po 31 rokoch  od Nežnej revolúcie, slová piesne I. Hoffmana „ Sľúbili sme si lásku, sľúbili pravdu vravieť len, sľúbili sme si vydržať......“

      Vy ste tí, v ktorých veríme, do ktorých vkladáme nádeje v lepšiu budúcnosť, ktorých podporujú nielen Vaši rodičia, ale aj Vaši učitelia. Vo svojom mene, ale aj v mene všetkých učiteľov Obchodnej akadémie Považská Bystrica Vám pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva želám, aby ste mali vždy len dôvod na úsmev. Želám Vám veľa energie a síl na štúdium a veľa úspechov na ceste za Vašim vytúženým cieľom. Buďte ambiciózni a neuspokojte sa s priemerom. Buďte pripravení prijímať nové výzvy, čeliť prekážkam. Konajte a žite tak, aby ste boli na seba hrdí a aby sme boli hrdí my na Vás.

      S pozdravom

      Katarína Dudrová

      riaditeľka školy

     • Aktualizácia informácie k vstupu do školy

     • V zmysle dokumentu Manuál pre stredné školy, ktorý bol aktualizovaný dňa 16. 9. 2020 vydávam tento pokyn:

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. /príloha/ Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v dokumente /www.minedu.sk/.  Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

      Naďalej platí zákaz používania telocvične a posilňovne tak počas hodín telesnej a športovej výchovy ako aj športovej prípravy, ako aj nájomcom, a to minimálne do 30. 9. 2020.

      PhDr. Katarína Dudrová
      riaditeľka školy

      Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

     • Vážení rodičia, žiaci, kolegovia,

     • na základe usmernenia nášho zriaďovateľa a dohody s riaditeľmi stredných škôl, ktorých žiaci sa stravujú v jedálni SOŠ strojníckej bude od budúceho týždňa možné, aby sa tak naši žiaci, ako aj zamestnanci stravovali v SOŠ strojníckej. Podmienkou je však vlastný príbor. S riaditeľmi škôl sme dohodli časy, kedy sa budú naši žiaci v jedálni stravovať, aby sme neporušili pokyny vydané hlavným hygienikom SR. Je teda na Vašom zvážení, či umožnite deťom stravovať sa v jedálni SOŠ strojníckej.Stravenky na september si bude možné zakúpiť opäť v pondelok 7.9. o 9.00 hod. v zasadačke školy.

      S pozdravom

      Katarína Dudrová

      poverená riadením školy

     • Vážení rodičia, dovolil by som si Vás pozvať...

     • ...na  doplňujúce voľby dvoch zástupcov rodičov do Rady školy.

      Voľby sa uskutočnia dňa 18.8. 2020 v priestoroch OA, a to od 16,00 hod. do 16,45 hod. príp. druhé kolo sa uskutoční od 17,00 hod. do 18,00 hod.

      Zástupcovia z radov rodičov nahlásia svoju kandidatúru v termíne do 16.8. 2020 mailom na adresu: sekretariat@oapb.sk

      Ing. Peter Kvaššay - predseda RŠ pri OAPB

     • Oznam pre žiakov a zamestnancov školy

     • Oznamujeme všetkým žiakom a zamestnancom školy, že nasledujúce 2 týždne (t.j. od 10.8. - 21.8.2020) bude škola z dôvodu hromadného čerpania dovolenky ZAVRETÁ. Potvrdenia bude možné vydávať opäť od pondelka 24.8.2020.

      S pozdravom Katarína Dudrová 

      poverená riadením školy 

     • Poďakovanie

     • Vďaka nášmu školníkovi a manželom Trnčíkovcom bola z učebne č.44 odstránená z podlahy trojitá vrstva starého PVC a moje úprimné poďakovanie patrí aj firme SADRO s.r.o., ktorá nám taktiež nezištne vyspravila nerovnosti podlahy a pripravila na položenie nového PVC. 

      Katarína Dudrová
      poverená riadením školy 

       

     • Touto cestou by som sa...

     • VEĽMI PEKNE chcela poďakovať nielen nášmu školníkovi Jožkovi Strhákovi, ale aj manželom Trnčíkovcom za ich nezištnú pomoc pri odstraňovaní starého PVC v učebni, ktorá si vyžaduje  komplet rekonštrukciu podlahy.

      Katarína Dudrová, poverená riadením školy

     • Študenti maturantom...

     • Milí naši absolventi,

      roky štúdia na našej škole sú pre Vás už minulosťou a pred pár týždňami ste si prevzali z rúk triednych profesorov maturitné vysvedčenia. Niekto by mohol povedať, že v ten deň ste si prevzali “len“ maturitné vysvedčenie, no spolu s ním ste si prebrali a odniesli všetky, či už príjemné alebo aj menej príjemné zážitky, všetky tie úsmevné chvíle s profesormi alebo spolužiakmi. Lúčite sa pre mnohých s poslednou kapitolou školských zážitkov a zakladáte si ju niekam do tajnej poličky, ktorú znova otvoríte pri výnimočnej príležitosti alebo len tak, keď budete potrebovať povzbudiť a pousmejete sa nad banalitou problémov, ktoré ste v školských časoch riešili.

      Prebraním maturitného vysvedčenia skončilo vysedávanie na tvrdých drevených lavičkách na chodbách školy, či už so spolužiakmi alebo Vám blízkou osobou. Teraz už nebude toľko času na vysedávanie a čakanie, kedy Vám školský rozhlas oznámi začiatok hodiny a poberiete sa do tried. Pre Vás, milí maturanti, školský rozhlas znel naposledy na začiatku marca. Odvtedy sa brány školy zatvorili a mnohí ste možno v strachu, niektorí možno s pokojom, čakali na to, či budete maturovať alebo nie. Keď Vám bolo oznámené, že maturita nebude a známky sa iba spriemerujú, radovali ste sa. Volali ste kamarátom a oslavovali, aj keď v možno v komornejšej atmosfére ako by to bolo pri normálnych podmienkach. Stali ste sa prvými maturantmi v histórií, ktorí nematurovali a zmaturovali. Nikdy nezabúdajte na to, že maturita je len prvá ťažšia skúška. Je to brána do pomyselnej dospelosti. Touto bránou ste prešli bez absolvovania tejto skúšky, preto buďte ostražití a očakávajte, kedy Vám ju život dožičí prežiť už nie v škole, ale v reálnom živote. Buďte zodpovední a nedajte sa uniesť prúdmi tejto rýchlej a hektickej doby. Nájdite si v živote svoj kompas a držte sa svojich pevne stanovených zásad, aby ste aj v ťažkých životných chvíľach vedeli kráčať s úsmevom na tvári. Odteraz už Vás na začiatok hodiny nebude zvolávať školský rozhlas ani profesor idúci po chodbe. Odteraz Vás môže najviac budiť každé ráno budík a už si budete sami určovať koľko času kam investujete.

      Nakoniec, milí maturanti, nezostáva mi nič iné ako popriať Vám v mene všetkých študentov našej školy veľa šťastia, zdravia, pevné nervy a snáď, aby ste dokázali zužitkovať všetky tie informácie a vedomosti, ktoré ste počas tých rokov strávených na našej škole nadobudli.

      Andrej Bednár

      zástupca študentov OA

     • Odborné súťaže počas dištančného vzdelávania

     • Olympiáda podnikový hospodár

      Olympiáda podnikový hospodár - Podnikovohospodárska fakulta so ...Vzhľadom k tomu, že všetky školy boli kvôli šíriacemu sa ochoreniu COVID-19 do odvolania zatvorené, organizátori boli nútení upraviť podmienky súťaže. Celoslovenské kolo sa nekonalo fyzicky na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, ale postupujúci súťažiaci vyplnili online test z domáceho prostredia.

      S hrdosťou oznamujeme, že medzi najúspešnejších  v celoslovenskom kole OPH v kategórií Obchodné akadémie sa zaradila aj naša študentka:

       4. A  Miriam Belásová  – 12. miesto


      Aj my máme na našej škole šikovných a nadaných študentov, ktorí dokážu využitkovať svoje nadobudnuté vedomosti počas štúdia, dokážu sami hľadať a objavovať nepoznané, vytvárať zaujímavé projekty a neboja sa ich pred obecenstvom aj prezentovať.

      Do ďalšieho života i štúdia na VŠ Mirke prajeme veľa šťastia a úspechov.

      Ing. Jana Forgácsová – koordinátor OPH

       

      Stredoškolská odborná činnosť

      Postúpili sme na celoštátne kolo SOČ - Stredná zdravotnícka škola ...Tohtoročný priebeh súťažnej prehliadky SOČ mal neštandardnú formu. ŠIOV ako organizátor sa rozhodol, že úsilie, ktoré vynaložili riešitelia SOČ, nezmaria. Tak ako štúdium na školách, tak aj  prehliadka prebiehala dištančnou formou. Práce v jednotlivých komisiách hodnotili viacerí porotcovia na základe preštudovania si každej práce bez predvedenia prezentácie.

      V krajskom kole našu školu reprezentoval Andrej Bednár z III. D triedy, ktorý v odbore číslo 15 Ekonomika a riadenie obsadil pekné 6. miesto.

      Andrejovi ďakujeme za reprezentáciu našej školy a držíme mu palce v ďalšom štúdiu a v  jeho podnikavosti.

      Ing. Jana Forgácsová – koordinátor SOČ

     • Vyučovanie na Obchodnej akadémii Považská Bystrica sa obnovuje

     • od 22. 6. 2020 v nasledovnom režime:

      1. 23. 06. prídu do školy na 08.00hod. žiaci 3.A, 2. A a 1. A triedy a pod vedením svojej triednej učiteľky odovzdajú učebnice a preberú učebnice do vyššieho ročníka. Následne upracú triedy, vyprázdnia svoje šatňové skrinky a tieto nechajú otvorené. Po skontrolovaní triednou učiteľkou môžu ísť domov.
      2. Rovnaký postup je aj v ďalších dňoch, 24. 06. prídu do školy žiaci 3. B, 2. B a 1. B a 1. C.
       25. 06. žiaci 3. D, 2. D a 1. D.
      3. Zákonní zástupcovia neplnoletého žiaka a plnoletí žiaci osobne predkladajú pri nástupe do školy písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje svojho triedneho učiteľa a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
      4. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení
      5. Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania a odovzdajú ho na sekretariáte riaditeľa školy.
      6. Pobyt žiakov a zamestnancov školy v priestoroch školy  je zabezpečený v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými opatreniami prevencii pred nákazou COVID-19:
      • dôkladné čistenie a dezinfekcia priestorov školy
      • dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy  a následne umývanie podľa potreby bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami
      • žiaci a učitelia počas pobytu v škole nemusia nosiť rúško
      • iné osoby, vstupujúce do budovy  musia nosiť rúško v budove školy
      • v miestnosti, kde sa zdržujú osoby, je potrebné často a intenzívne vetrať 
      • toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk
      • upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby
      • dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci školy a iné osoby nachádzajú, sa vykonáva najmenej raz denne
      • dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet osôb, sa vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí)
      • smetné koše sú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom.

      Dňa 30. 06. sa uskutoční o 08.30 hod. pred budovou školy slávnostné ukončenie školského roku 2019/2020. Prosím všetkých žiakov školy, aby školský rok ukončili slávnostne a dôstojne, v slušnom oblečení.

       

       

      PhDr. Katarína Dudrová

      poverená riadením školy

       

       

     • Vážení rodičia novoprijatých žiakov!

     • Srdečne Vás pozývam na Vaše prvé združenie rodičov školy, ktoré sa uskutoční v utorok 23. 06. 2020 o 17.00 v triedach Obchodnej akadémie Považská Bystrica. Na rodičovskom združení dostanete od triednych učiteliek Vašich detí podrobné informácie ohľadom štúdia na škole.Tešíme sa na Vás!

      S pozdravom

      Katarína Dudrová
      poverená riadením školy

     • Oznam pre zákonných zástupcov budúcich prváčikov

     • Na základe žiadosti o študentský preukaz ISIC,  oznamujeme všetkým zákonným zástupcom, ktorí si túto žiadosť vyplnili a odoslali na sekretariát Obchodnej akadémie Považská Bystrica, že tento preukaz si budú môcť vyzdvihnúť v budove školy v mesiaci august 2020. Telefonicky sa so zákonným zástupcom nakontaktuje sekretárka školy a dohodne si stretnutie. ISIC karta bude aktivovaná od 01. 09. 2020.

     • Aplikované účtovníctvo

     • Ako prváci na Obchodnej akadémii sa mladí účtovníci z triedy 1. D na hodinách predmetu Aplikované účtovníctvo zoznamovali so základmi účtovania a hlavne s účtovnými dokladmi, bez ktorých by nemohol byť zaúčtovaný ani jeden účtovný prípad.

      Na záver školského roka žiaci dostali zadanie, na základe ktorého mali vypracovať prezentáciu v PowerPointe zameranú na účtovné doklady.

      Prezentácia obsahovala teoretickú časť a aj praktickú časť (zaúčtovanie 5 účtovných prípadov).

      Dievčatá sa s témou popasovali veľmi dobre a ako ukážku prikladám prezentáciu Paulíny Bisákovej. Odkaz

      PK

     • Medzinárodné dni

     • Projekt Projektový manažér - Medzinárodné dni realizujeme so žiakmi tried s rozšíreným vyučovaním účtovníctva.

      Cieľom je príprava a predstavenie vybraného dňa pred ostatnými žiakmi školy. Spôsob realizácie je výlučne na žiakoch. Musia však splniť aj  povinné úlohy:

      -  plagát, ktorý dostatočne zavčasu akciu propaguje,

      -  rozhlasovú reláciu v našom školskom rozhlase – ROzhlAs Ohlas.

      -  zaúčtovanie svojho projektu – vrátane tvorby účtovných doklad.

      Aby sa pri realizácií necítili osamelí – môžu si vybrať jedného spolupracovníka, ktorý im v čase realizácie projektu pomáha.

      Tento školský rok sme sa rozhodli náš projekt odprezentovať formou mini knižôčky, kde každý z účastníkov predstaví seba aj svoj projekt.

      Ako si jednotliví žiaci s náročnou úlohou, jej zhodnotením a propagáciou poradili si môžete prečítať na nasledujúcich stránkach.

       

      Verím, že mi dáte za pravdu, že dni sa aj tento rok vydarili.

      ML

      Medzinárodné dni II.D

       

     • Ďakujeme, milí naši absolventi.....

     • Prajem pekný deň všetkým profesorom, spolužiakom, či priateľom školy, ktorí si budú čítať nasledovné riadky

      Verte, že sa mi to píše ťažko. Neverím, že niekto vedel, že my - tohtoročný maturanti nepristúpime k maturite. Určite bola táto situácia zo začiatku pre všetkých náročná. No už si však pomaly zvykáme. Mne je však každým dňom viac a viac ľúto toho, že posledné dni stredoškolského života nemôžem tráviť v kruhu svojich spolužiakov v školskej lavici.

      Chýbajú mi tie školské zážitky, hodiny, ale aj naše hádky a zazerania jeden na druhého. Chýbajú mi aj učitelia a učenie. Myslím si, že aj my chýbame im. Aj keď teraz je už asi neskoro preukazovať profesorom našu vďaku, tak verte, že každému jednému sme vďační. Možno za voľnú hodinu, možno za kamarátsky prístup a možno za to, že ste nás niečo naučili. Túto vďaku sa nedá preukázať slovami. Túto vďaku sme Vám preukazovali  počas celých 4 rokov. Možno ste to brali ako samozrejmosť, ale všetci vieme, že sme to všetko robili aj kvôli Vám. Učili sme sa, vymýšľali sme, snažili sme sa Vám spríjemniť deň, aj keď nie vždy to vyšlo, ale hlavne viem, že Vás máme radi. Ďakujeme Vám za možnosť strávenia spoločného času aj mimo lavíc. Napríklad, keď ste nám umožnili lyžiarsky či plavecký výcvik, KOŽAZ či stužkovú, na ktorú sme Vás pozvali. Rozumieme tomu, že nie každému sa dalo zúčastniť na týchto akciách spoločných s nami, no veríme, že ste našu aktivitu aspoň ocenili a tešili sa zároveň s nami z vydarených akcií a najmä pečatenia, či stužkovej. Boli to nezabudnuteľné chvíle, na ktoré budeme veľmi radi spomínať v našej budúcnosti, keď nám niekto spomenie strednú školu. Všetci sme sa snažili, čo najviac sme vedeli. Hlavne v tomto období. Profesori nám zadávali úlohy, ktoré následne museli kontrolovať a oznámkovať. Bola to veru riadna "fuška". No zvládli sme to a môžem povedať, že aj úspešne. Toto obdobie nám všetkým ukázalo to, akí naozaj sme. Tí čo chceli pomohli a tí čo nechceli nepomohli. Na toto všetko však časom zabudneme a už si iba spomenieme, ako sme sa pri Vás cítili. A my sme sa pri Vás cítili výborne.

      Ďakujeme, že ste to s nami zvládli, že ste nám pomohli a hlavne ďakujeme, že sme Vás mohli spoznať. Budete nám chýbať! Máme Vás radi a verím, že nikdy na Vás nezabudneme. S láskou sa starajte o našich mladších spolužiakov a občas si spomeňte aj na tých, ktorí nepristúpili tradične k zelenému stolu, ale radšej si prišli rovno pre vysvedčenie. Prajeme Vám krásne nasledujúce roky v škole či mimo nej a budeme dúfať, že sa ešte niekedy stretneme a poriadne zaspomíname na toto šialené obdobie.

     • Máme vzťah k práci aj k prírode

     • Projekt - Liečivé rastliny realizovala trieda s rozšíreným vyučovaním účtovníctva. Cieľom projektu bolo, aby si žiaci  vlastnými rukami vyskúšali  prípravu a zrealizovanie predajnej akcie. Ako tému sme vybrali liečivé rastliny, lebo v súčasnom uponáhľanom svete sa do popredia dostávajú bio produkty a ľudia sa snažia vracať k prírode.

      Úlohou žiakov bolo vybrať si liečivú rastlinu, nájsť o nej informácie, zaujímavosti, históriu, liečivé účinky a recepty.

      Následne liečivú rastlinu a produkty z nej predstavovali celý týždeň na svojom – „Týždni liečivej rastliny“. Svoj týždeň  si náležite pripravili, odprezentovali, zdokumentovali a zaúčtovali. 

      Teda – taký bol plán.  Podarilo sa to trom dievčatám. Ostatných zasiahla „Korona karanténa“ a tak svoj deň zrealizovať nemohli. Projekt však trval a zrealizovali sme ho v oklieštených podmienkach – bez divákov, účtovnej evidencie a predajnej skúsenosti.

      V účtovníctve je dôležitá nielen účtovná dokumentácia, ale aj archivácia. Súčasťou projektu bolo  aj jeho uchovanie pre budúcnosť. Rozhodli sme sa to urobiť formou mini knižôčky v elektronickej podobe.

      Pri jej listovaní môžete vidieť kreativitu a nápaditosť našich študentov.

      UPE-OA-PB-Liecive-byliny.pdf

      Verím, že sa Vám recepty z vybraných liečivých bylín zapáčia a niektoré sa stanú aj súčasťou Vášho denného života.

      ML

       

       

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica
   • sekretariat@oapb.sk
   • sy@oapb.sk
   • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
   • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica
   • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje