• Dôležitý oznam k nástupu

     • Vážení rodičia, milí študenti,
      slávnostné otvorenie školského roku 2021/2022 sa uskutoční dňa 02. 09. 2021 o 08.00 hod. pred budovou školy. Vzhľadom na aktuálnu situáciu je potrebné pri nástupe postupovať podľa pokynov a usmernenia MŠVVaŠ SR. Z tohto dôvodu Vás prosím, aby ste si všetci vytlačili a vyplnili tlačivo Vyhlásenie o bezpríznakovosti (nájdete ho priložené pod textom) a pri nástupe do školy ho študenti odovzdajú svojim triednym učiteľom.

      Študenti ani zamestnaci školy sa pred nástupom do školy NEMUSIA dať testovať.

      Ďakujem  veľmi pekne za spoluprácu.
      Teším sa na Vás!
      S pozdravom
      Katarína Dudrová
      riaditeľka školy

      Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx​​​​​​​​​​​​​​

       

     • Vážení rodičia, milí študenti,

     • závisí len a len od nás, nášho prístupu a zodpovednosti, ako bude nasledujúci školský rok prebiehať. Zažili sme veľmi dlhé obdobie dištančného vzdelávania, ktoré preverilo naše IT zručnosti, ale aj zodpovednosť, samostatnosť, čestnosť, schopnosť si zmysluplne zorganizovať svoje povinnosti. Nebolo to pre nikoho jednoduché obdobie. Som presvedčená, že našu školu navštevujú inteligentní a uvedomelí študenti, ktorí si túto skutočnosť uvedomujú a spravia všetko pre to, aby sme sa mohli po celý školský rok stretávať dennodenne pri prezenčnom vyučovaní.

      Dovoľujem si Vás preto v krátkosti oboznámiť s opatreniami, ktoré vydalo 17. 08. 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ SR) v súvislosti s nástupom do škôl a organizáciou školského roka 2021/2022. Je povinnosťou nás všetkých ich dôsledne dodržiavať.

       

      Základné opatrenia

      1. Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá zákonný zástupca alebo plnoletý žiak svojmu triednemu učiteľovi „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.(Vyhlásenie nájdete pod oznamom o slávnostnom otvorení školského roku) Pri prvom nástupe 02. 09. odovzdá každý žiak svojmu triednemu učiteľovi vypísané tlačivo, pri neskoršom prerušení dochádzky do školy zašle toto vyhlásenie pred svojim nástupom cez edupage.

      2. Komunikácia školy so zákonnými zástupcami a žiakmi školy prebieha prioritne a najrýchlejšie cez edupage, preto odporúčam, pokiaľ tak ešte nemáte, aby ste si aplikáciu stiahli do svojich mobilných telefónov. K potrebným informáciám zo strany školy sa dostanete okamžite.

      3. Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ neviete vylúčiť príznaky, kontaktuje bezodkladne detského lekára. Pokiaľ sa žiak pri vstupe do školy po trojdňovej absencii nepreukáže vyhlásením, považuje sa za príznakového, nebude mu umožnený vstup do školy.

      4. Minulý týždeň sme zisťovali záujem/ nezáujem rodičov a plnoletých žiakov o samovyšetrovacie AG testy. Akonáhle budú testy v škole, budú rozdávané na podpis zákonným zástupcom a plnoletým žiakom, ktorí vyjadrili o testy záujem. O dátume a čase vydávania testov budeme informovať cez edupage. Týmito testami budete mať možnosť vykonať dobrovoľné samotestovanie Ag testami v domácom prostredí (odporúčam v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy). V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag testom žiaka žiak zostáva doma, kontaktuje svojho triedneho učiteľa a detského lekára.

      5. Všetci žiaci a zamestnanci školy musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom počas celého vyučovania. Zároveň je nutné dodržiavať opatrenia na princípe ROR – Rúško, Odstup, Ruky.

      6. Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak sa môže ospravedlniť z vyučovania na 5 po sebe nasledujúcich dní. Pri absencii dlhšej ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní musí predložiť žiak svojmu triednemu učiteľovi potvrdenie od svojho detského lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú absenciu na vyučovaní, ktoré môže mať za následok udelenie východného opatrenia alebo zníženú známku zo správania.

      7. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ danej osoby.

      8. Všetky osoby, ktoré vstupujú do budovy sú povinné si dezinfikovať ruky.

      9. Ranný filter sa bude vykonávať každý deň v čase od 7.15 do 7.45 hod. povereným zamestnancom školy. Ak je vstupujúcemu do budovy nameraná telesná teplota pri prvom meraní 37,5° C a viac, meranie sa zopakuje po 5 minútach. Ak je pri druhom meraní nameraná telesná teplota viac ako 37,5°C, zopakuje sa ešte 3.meranie po ďalších 5 minútach. Ak bude aj po 3. meraní teplota vyššia ako 37,5°C, nebude mu umožnené zúčastniť sa vyučovania.

      10. Hromadné podujatia (exkurzie a účelové cvičenia) sa budú uskutočňovať bez premiešavania tried, rodičovské združenia sa budú organizovať individuálne alebo dištančne. Organizácia stužkovej slávnosti sa riadi usmerneniami COVID automatu o hromadných podujatiach. (V prípade zhoršenia pandemickej situácie v okrese hrozí jej obmedzenie alebo zrušenie, najmä pokiaľ potenciálni účastníci nebudú plne zaočkovaní.) Žiakom 4. ročníka odporúčam zistiť si u prevádzkovateľa podmienky, ktoré si stanovuje pri organizovaní stužkovej slávnosti.

      11. Telesná a športová výchova sa bude organizovať v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri, v prípade nepriaznivého počasia v telocvični. Povolené je využívať akékoľvek športoviská.

      12. Odborná prax na pracovisku zamestnávateľa sa riadia aktuálnymi nariadeniami UVZ SR.

      13. V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte prosím svojho triedneho učiteľa.

       

      Príznaky a ochorenie COVID-19

      1. Podľa COVID automatu MŠVVaŠ SR vydaného 17. 08. 2021 budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov. Vyučovanie sa bude prerušovať len v jednotlivých triedach, nie v celej škole. Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 14-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény)

      2. Do karantény na 14 dní musia ísť osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov. Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osoby, ktoré:

      • je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V)

      • je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson and Johnson),

      • je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo

      • prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie ako 180 dňami a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19.

      3. Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

      • žiaci , ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky),

      • plne očkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia. 

      • Žiaci sú povinní pri nástupe do školy, najneskôr 6.9. 2021 predložiť svojmu triednemu učiteľovi „Oznámenie o výnimke z karantény“. (tlačivo dostanú žiaci od svojich triednych učiteľov) Prosím Vás o spoluprácu, potrebujeme túto informáciu kvôli prípadnej karanténe žiakov z triedy a s ňou súvisiacou ďalšou organizáciou vyučovania v danej triede.

      4. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov ochorenia COVID-19, umiestnime ho do zasadačky a budeme kontaktovať rodiča, aby ho bezodkladne vyzdvihol. Pokiaľ vykazuje príznaky plnoletý žiak, opustí bezodkladne budovu školy sám.

      5. U osobách s potvrdeným ochorením COVID-19 nie je možné predčasne ukončiť domácu karanténu/ izoláciu po obdržaní negatívneho výsledku RT-PCT testu.

       

      Prajem všetkým pevné zdravie a študentom nech sa v novom školskom roku darí!

      S pozdravom
      Katarína Dudrová

      riaditeľka školy

      P.S. Komplexné nariadenia MŠVVaŠ SR k nástupu do škôl nájdete na https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

     • Oznam pre študentov

     •           Študenti,ktorí sa doteraz stravovali, ale aj noví študenti, ktorí nepoužívali čip alebo iné medium na stravu sa musia prísť OSOBNE ZAREGISTROVAŤ. Prineste si prosím so sebou napríklad kartu na MHD , ISC kartu, prípadne dochádzkový čip, ktorí používate, tu sa to zosníma a bude Vám pridelené IDENTIFIKAĆNÉ ČÍSLO. Toto ID číslo budete používať pri platbe na účet, ako varibilný symbol. Takisto toto číslo použijete pri regestrácii   v aplikácii Strava.cz cez ktorú budete si prihlasovať odhlasovať stravu.

                V prípade dalších informácii ma prosím kontaktujte v čase     

       od 7.00hod -14.00 hod v kancelárii školskej jedálne.

       

      tel.číslo:042/43405,  0905 77 11 08 Surová Monika

      email: kuchyna.sos@gmail.com

      Z DôVODU PANDEMICKEJ SITUÁCIE SI MUSÍTE NOSIŤ                  SVOJ VLASTNÝ PRÍBOR

      Poznámka: administrátor stránky nezodpovedá za obsah a formu oznamu

     • Oznam pre budúcich prvákov

     • ISIC karty, ktoré ste si objednali,  budú na začiatku školského roku rozdávať triedni učitelia.

      Zabezpečiť si treba fotografiu rozmerov ako na občiansky preukaz.

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica
    • sekretariat@oapb.sk
    • web@oapb.sk
    • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
    • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica 017 44 Považská Bystrica Slovakia
    • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje