• KOŽAZ

     • V prvý deň kurzu ochrany, života a zdravia sme prechádzali veľmi užitočnými a vzdelávacími stanovišťami. Prešli sme si rýchlokurzom zdravotnej prípravy, streľbou na terče, náukou o liečivých rastlinách a naučili sme sa, čo robiť v prípade, že nastanú rôzne živelné a človekom zavinené pohromy.
      Vo štvrtok 17.júna 2021 sme mali športový deň, ktorý sa niesol v duchu tímových hier. Zahrali sme si niekoľko zábavných hier, futbal, volejbal.
      KOŽAZ sme zakončili pekným výletom a kúpaním sa na Podhradskom mori v teplý slnečný deň.

      dievčatá z 3.B

     • Jazykový týždeň II. A a III. A

     •       Školský rok 2020/2021 bol zvláštny a zároveň výnimočný kvôli pandémii koronavírusu. Žiaci, učitelia aj rodičia museli zvládnuť online vyučovanie. Ale v polovici mája sme sa konečne všetci mohli stretnúť osobne a opäť zasadnúť do školských lavíc. Niektorí sa tešili viac, niektorí menej, ale žiaci  z tried s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov sa tešili určite, pretože ich čakal jazykový týždeň. Boli sme všetci radi, že na Slovensko mohli prísť rodení Angličania a opäť začať vyučovať prezenčne. Skúsených lektorov nám zabezpečuje agentúra Talk to Talk, s ktorou  naša škola spolupracuje už niekoľko rokov pri organizovaní jazykových týždňov. Ten posledný trval od 7. do 11. júna 2021 denne päť vyučovacích hodín a zúčastnili sa ho žiaci II. A a III. A.

             Samozrejme,  žiaci využili túto možnosť a užili si týždenný jazykový kurz, keďže v minulom školskom roku nemohli cestovať do zahraničia ani na výmenný, ani na poznávací pobyt, ktorých sa mali zúčastniť. A o tom, že jazykový týždeň s anglickými lektormi bol obohatením ich vyučovacieho procesu, svedčia aj ich názory a komentáre:

      • Učenie prebiehalo hravou formou, vládla dobrá nálada a priateľská atmosféra,
      • veľa sme sa nasmiali, aktivity, ktoré sme robili, boli zaujímavé a kreatívne,
      • učitelia boli veľmi milí, priateľskí a komunikatívni,
      • je to skvelá skúsenosť, zmena pre študentov, možnosť získať nové vedomosti a zážitky,
      • získali sme sebavedomie vo vystupovaní  a komunikácii v anglickom jazyku,
      • rozšírili sme si slovnú zásobu a zdokonalili sa v anglickej komunikácii na rôzne témy,
      • úlohy a projekty sme prezentovali pred celou triedou, aby sme sa nebáli rozprávať pred viacerými ľuďmi,
      • pracovali sme v skupinách a robili rôzne aktivity, napr. tvorba reklamy pre teleshopping, založenie vlastnej reštaurácie, vytvorenie vlastnej planéty, záchrana ohrozených zvierat, hranie hier,
      • najväčšou výzvou bolo recitovanie básní v angličtine, všetci sme to zvládli bravúrne,
      • užili sme si aj prechádzky na zmrzlinu, počas cesty do centra mesta sme sa s lektormi rozprávali po anglicky o ich živote, rozprávali nám svoje zážitky,
      • Guy Cheetham, jeden z lektorov, bol veľmi priateľský a pozitívne naladený, dal nám pár dobrých rád do života,
      • zlepšili sme sa v komunikácii i výslovnosti, museli sme po celý čas rozprávať len po anglicky,
      • okrem učenia sme sa veľa nasmiali,
      • moja angličtina je oveľa lepšia po každom jazykovom týždni, som veľmi vďačná anglickým lektorom za ich prístup,
      • osobne sa mi  jazykový týždeň veľmi páčil, lebo komunikujeme len v cudzom jazyku, ktorý študujeme, a sme prinútení vynájsť sa, keď náhodou nevieme, čo sa ako povie,
      • nakoniec nám bolo ľúto, že jazykový týždeň skončil, škoda, že trval tak krátko, budeme na všetko spomínať s úsmevom na tvári.

            Azda jediným negatívom jazykového týždňa je jeho koniec, lúčenie sa s lektormi  a to, že trvá len päť dní. Ale pozitívna správa je, že v decembri tu bude opäť jazykový týždeň  a opäť prídu anglickí lektori, možno tí istí, možno iní a opäť tu bude pre študentov možnosť komunikovať a zlepšiť sa v angličtine, šanca získať nové vedomosti a zážitky. Dovidenia pri ďalších jazykových týždňoch s native speakers!

                

                                                                  Pripravila a názory študentov spracovala Mgr. J. Gicová

          

             Uverejňujeme aj príspevok anglických lektorov, ktorý nám poslal Mark Hurst. Je v slovenskom preklade, ale pre znalých angličtiny aj v origináli.

       

      Príbeh

            Traja Angličania prišli do školy...., nie,  to je pravdivý príbeh. Škola pripravila ďalší jazykový týždeň. Guy, Mark a Graham prišli do školy a vtedy sa naozaj začala zábava. Čo si mysleli o škole  a študentoch? „ Študenti nás všetkých dojali, všetci rozprávali po anglicky veľmi dobre a čo bolo najdôležitejšie, bez strachu a zaváhania,“ povedal Guy. „Som šťastný, všetci sú úžasní, skvelí, v pohode,“  povedal Mark.  „Úžasná skúsenosť, zábava každý deň, vrátim sa,“ povedal Graham.  „Pravdaže, toto všetko sa nemôže uskutočniť bez pomoci  a podpory učiteľov a zamestnancov školy  a hovorím za nás všetkých troch, že sme vďační za skvelú slovenskú pohostinnosť a áno, všetci prídeme opäť.“ (Guy)

      Dovidenia nabudúce dámy a páni.

      A story

             Three English Guys Walked Into A School …. No, it’s a true story. The school has just completed another English Week Program. Guy, Mark and Graham, came to the school and that's when the fun really started. What did they think about the School and the students? “We were all very impressed with the students, all of them spoke English very well and most importantly without Fear or Hesitation,” said Guy. I'm so happy, they are all Amazing, Brilliant, Cool as he worked his way through the alphabet. . . said, Mark. “An Amazing Experience, Fun every day, I'll be back,” said Graham. Of course, these programs do not happen without the help and support of the schools' staff, and speaking for his teachers Guy said "we are all very grateful for the amazing Slovak hospitality, and yes we will all come back." 

      See You Next Time Ladies and Gentlemen.

     • Dňa 02. 06. 2021 sa žiačky 2. A triedy

     •  - Simona Babčanová, Gabriela Briestenská, Nataša Haviarová, Martina Kameníková, Laura Kvaššayová a Alexandra Stachová, zúčastnili medzinárodnej konferencie Erasmus+, prostredníctvom online platformy a nadviazali svoj prvý kontakt so svojimi výmennými partnermi z krajín Nemecka, Holandska a Nórska. Na začiatku konferencie sme sa dozvedeli ako bude prebiehať konferencia, povedali sme si niečo o projekte a neskôr nás pani profesorky poslali do rôznych “roomiek”, kde sme komunikovali v menších skupinách v anglickom jazyku so zahraničnými študentmi. Na konferenciu si každá krajina pripravila kvíz Kahoot o svojej krajine, ktorý bol našou následnou spoločnou aktivitou. Na konci sme sa dozvedeli, kedy odcestujeme na pobyt do Holandska, na ktorý sa všetky veľmi tešíme.

      Žiačky 2.A triedy

     • Jazykový týždeň

     • V dňoch 31.5.2021 - 04.06.2021 mala trieda 1.A možnosť zúčastniť sa jazykového týždňa pod vedením profesionálnych lektorov anglického jazyka. Celý týždeň sa niesol v pohodovej atmosfére, žiaci hrali rôzne hry s lektormi, veľa sa rozprávali a zlepšovali si svoje znalosti v anglickom jazyku. Študenti si týždeň s lektormi veľmi pochvaľovali a podobný týždeň by určite chceli zažiť ešte raz.

      Timea Kosáčová, 1.A

     • N E P R E H L I A D N I T E ! ! !

     • Oznam pre uchádzačov o štúdium na Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici

       

      • Vzhľadom na to, že po konaní 1. kola prijímacích skúšok  nám zostali voľné miesta v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia,  riaditeľka školy na základe § 66 ods. 7 zákona 245/2008 zákona rozhodla  o konaní 2. kola prijímacích skúšok, ktoré sa bude konať dňa 22. júna 2021 v budove školy.
      • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 18. júna 2021 podať riaditeľke  školy prihlášku - rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), alebo poštou na adresu strednej školy.
        
      • Kritéria na prijatie uchádzačov a ďalšie aktuálne  informácie o štúdiu a prijímacích skúškach  sú zverejnené  na webovej stránke školy: http://oapb.sk/media/pdf/kriteria-21-22.pdf
      • V prípade akýchkoľvek nejasností  alebo otázok nás kontaktujte na tel. čísle 0901 918 482  alebo na katarina.dudrova@oapb.sk.
      • Prijímacie skúšky sa budú konať v utorok 22. júna 2021 o 8.00 hod, výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na webovom sídle školy v popoludňajších hodinách.
     • Poďakovanie

     • Chceli by sme sa poďakovať za sponzoring firme Ceniga, s. r. o., Bratislava. Naši najlepší maturanti z odborných predmetov vďaka tejto firme dostali hodnotnú publikáciu Podvojné účtovníctvo podnikateľov, ktorej autorkou je  Ing. Anna Cenigová. Pani Cenigová svoje viac ako štyridsaťročné skúsenosti v oblasti účtovníctva odovzdáva prostredníctvom svojich publikácií a seminárov. Prehľadnou a zrozumiteľnou formou pomáha orientovať sa v problematike účtovníctva. Príručka medzi účtovníkmi právom získala prívlastok „biblia účtovníka“.

      Vašu podporu si veľmi vážime a ďakujeme.  
      Ing. Jana Forgácsová

     • Oznam ISIC

     • Vážení rodičia, milí stredoškoláci!  

      Radi Vás privítame na krátkom online stretnutí.

      Dozviete sa prečo a ako je potrebné predlžiť platnosť ISIC preukazu.

      Zodpovieme Vaše otázky k využitiu preukazov.

      Termíny a linky stretnutí nájdete tu:

      https://isic.sk/onlinestretnutia/

      Vyberte si svoj čas a vyhrajte peknú cenu!

      Vidíme sa J

      Tím ISIC 

     • Voľby do Rady školy pri Obchodnej akadémii

     • Predseda rady školy pri Obchodnej akadémií Považská Bystrica vyhlasuje voľby členov do Rady školy. Volení budú 2 zástupcovia pedagogických zamestnancov, 1 zástupca z nepedagogických zamestnancov, 3 zástupcovia rodičov a 1 zástupca študentov.

      Záujemcovia sa môžu prihlásiť mailom na adresu sekretariat@oapb.sk, prípadne osobne na sekretariáte Obchodnej akadémie, a to  v termíne do 11.6. 2021 do 14,00 hod.

      Voľby sa uskutočnia v dňoch od 14.6. do 18.6. 2021, presný harmonogram bude včas zverejnený. 

      Ing. Peter Kvaššay - predseda Rady školy

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica
    • sekretariat@oapb.sk
    • web@oapb.sk
    • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
    • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica 017 44 Považská Bystrica Slovakia
    • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje