• Študenti maturantom...

     • Milí naši absolventi,

      roky štúdia na našej škole sú pre Vás už minulosťou a pred pár týždňami ste si prevzali z rúk triednych profesorov maturitné vysvedčenia. Niekto by mohol povedať, že v ten deň ste si prevzali “len“ maturitné vysvedčenie, no spolu s ním ste si prebrali a odniesli všetky, či už príjemné alebo aj menej príjemné zážitky, všetky tie úsmevné chvíle s profesormi alebo spolužiakmi. Lúčite sa pre mnohých s poslednou kapitolou školských zážitkov a zakladáte si ju niekam do tajnej poličky, ktorú znova otvoríte pri výnimočnej príležitosti alebo len tak, keď budete potrebovať povzbudiť a pousmejete sa nad banalitou problémov, ktoré ste v školských časoch riešili.

      Prebraním maturitného vysvedčenia skončilo vysedávanie na tvrdých drevených lavičkách na chodbách školy, či už so spolužiakmi alebo Vám blízkou osobou. Teraz už nebude toľko času na vysedávanie a čakanie, kedy Vám školský rozhlas oznámi začiatok hodiny a poberiete sa do tried. Pre Vás, milí maturanti, školský rozhlas znel naposledy na začiatku marca. Odvtedy sa brány školy zatvorili a mnohí ste možno v strachu, niektorí možno s pokojom, čakali na to, či budete maturovať alebo nie. Keď Vám bolo oznámené, že maturita nebude a známky sa iba spriemerujú, radovali ste sa. Volali ste kamarátom a oslavovali, aj keď v možno v komornejšej atmosfére ako by to bolo pri normálnych podmienkach. Stali ste sa prvými maturantmi v histórií, ktorí nematurovali a zmaturovali. Nikdy nezabúdajte na to, že maturita je len prvá ťažšia skúška. Je to brána do pomyselnej dospelosti. Touto bránou ste prešli bez absolvovania tejto skúšky, preto buďte ostražití a očakávajte, kedy Vám ju život dožičí prežiť už nie v škole, ale v reálnom živote. Buďte zodpovední a nedajte sa uniesť prúdmi tejto rýchlej a hektickej doby. Nájdite si v živote svoj kompas a držte sa svojich pevne stanovených zásad, aby ste aj v ťažkých životných chvíľach vedeli kráčať s úsmevom na tvári. Odteraz už Vás na začiatok hodiny nebude zvolávať školský rozhlas ani profesor idúci po chodbe. Odteraz Vás môže najviac budiť každé ráno budík a už si budete sami určovať koľko času kam investujete.

      Nakoniec, milí maturanti, nezostáva mi nič iné ako popriať Vám v mene všetkých študentov našej školy veľa šťastia, zdravia, pevné nervy a snáď, aby ste dokázali zužitkovať všetky tie informácie a vedomosti, ktoré ste počas tých rokov strávených na našej škole nadobudli.

      Andrej Bednár

      zástupca študentov OA

     • Odborné súťaže počas dištančného vzdelávania

     • Olympiáda podnikový hospodár

      Olympiáda podnikový hospodár - Podnikovohospodárska fakulta so ...Vzhľadom k tomu, že všetky školy boli kvôli šíriacemu sa ochoreniu COVID-19 do odvolania zatvorené, organizátori boli nútení upraviť podmienky súťaže. Celoslovenské kolo sa nekonalo fyzicky na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, ale postupujúci súťažiaci vyplnili online test z domáceho prostredia.

      S hrdosťou oznamujeme, že medzi najúspešnejších  v celoslovenskom kole OPH v kategórií Obchodné akadémie sa zaradila aj naša študentka:

       4. A  Miriam Belásová  – 12. miesto


      Aj my máme na našej škole šikovných a nadaných študentov, ktorí dokážu využitkovať svoje nadobudnuté vedomosti počas štúdia, dokážu sami hľadať a objavovať nepoznané, vytvárať zaujímavé projekty a neboja sa ich pred obecenstvom aj prezentovať.

      Do ďalšieho života i štúdia na VŠ Mirke prajeme veľa šťastia a úspechov.

      Ing. Jana Forgácsová – koordinátor OPH

       

      Stredoškolská odborná činnosť

      Postúpili sme na celoštátne kolo SOČ - Stredná zdravotnícka škola ...Tohtoročný priebeh súťažnej prehliadky SOČ mal neštandardnú formu. ŠIOV ako organizátor sa rozhodol, že úsilie, ktoré vynaložili riešitelia SOČ, nezmaria. Tak ako štúdium na školách, tak aj  prehliadka prebiehala dištančnou formou. Práce v jednotlivých komisiách hodnotili viacerí porotcovia na základe preštudovania si každej práce bez predvedenia prezentácie.

      V krajskom kole našu školu reprezentoval Andrej Bednár z III. D triedy, ktorý v odbore číslo 15 Ekonomika a riadenie obsadil pekné 6. miesto.

      Andrejovi ďakujeme za reprezentáciu našej školy a držíme mu palce v ďalšom štúdiu a v  jeho podnikavosti.

      Ing. Jana Forgácsová – koordinátor SOČ

     • Vyučovanie na Obchodnej akadémii Považská Bystrica sa obnovuje

     • od 22. 6. 2020 v nasledovnom režime:

      1. 23. 06. prídu do školy na 08.00hod. žiaci 3.A, 2. A a 1. A triedy a pod vedením svojej triednej učiteľky odovzdajú učebnice a preberú učebnice do vyššieho ročníka. Následne upracú triedy, vyprázdnia svoje šatňové skrinky a tieto nechajú otvorené. Po skontrolovaní triednou učiteľkou môžu ísť domov.
      2. Rovnaký postup je aj v ďalších dňoch, 24. 06. prídu do školy žiaci 3. B, 2. B a 1. B a 1. C.
       25. 06. žiaci 3. D, 2. D a 1. D.
      3. Zákonní zástupcovia neplnoletého žiaka a plnoletí žiaci osobne predkladajú pri nástupe do školy písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje svojho triedneho učiteľa a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
      4. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení
      5. Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania a odovzdajú ho na sekretariáte riaditeľa školy.
      6. Pobyt žiakov a zamestnancov školy v priestoroch školy  je zabezpečený v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými opatreniami prevencii pred nákazou COVID-19:
      • dôkladné čistenie a dezinfekcia priestorov školy
      • dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy  a následne umývanie podľa potreby bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami
      • žiaci a učitelia počas pobytu v škole nemusia nosiť rúško
      • iné osoby, vstupujúce do budovy  musia nosiť rúško v budove školy
      • v miestnosti, kde sa zdržujú osoby, je potrebné často a intenzívne vetrať 
      • toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk
      • upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby
      • dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci školy a iné osoby nachádzajú, sa vykonáva najmenej raz denne
      • dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet osôb, sa vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí)
      • smetné koše sú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom.

      Dňa 30. 06. sa uskutoční o 08.30 hod. pred budovou školy slávnostné ukončenie školského roku 2019/2020. Prosím všetkých žiakov školy, aby školský rok ukončili slávnostne a dôstojne, v slušnom oblečení.

       

       

      PhDr. Katarína Dudrová

      poverená riadením školy

       

       

     • Vážení rodičia novoprijatých žiakov!

     • Srdečne Vás pozývam na Vaše prvé združenie rodičov školy, ktoré sa uskutoční v utorok 23. 06. 2020 o 17.00 v triedach Obchodnej akadémie Považská Bystrica. Na rodičovskom združení dostanete od triednych učiteliek Vašich detí podrobné informácie ohľadom štúdia na škole.Tešíme sa na Vás!

      S pozdravom

      Katarína Dudrová
      poverená riadením školy

     • Oznam pre zákonných zástupcov budúcich prváčikov

     • Na základe žiadosti o študentský preukaz ISIC,  oznamujeme všetkým zákonným zástupcom, ktorí si túto žiadosť vyplnili a odoslali na sekretariát Obchodnej akadémie Považská Bystrica, že tento preukaz si budú môcť vyzdvihnúť v budove školy v mesiaci august 2020. Telefonicky sa so zákonným zástupcom nakontaktuje sekretárka školy a dohodne si stretnutie. ISIC karta bude aktivovaná od 01. 09. 2020.

     • Aplikované účtovníctvo

     • Ako prváci na Obchodnej akadémii sa mladí účtovníci z triedy 1. D na hodinách predmetu Aplikované účtovníctvo zoznamovali so základmi účtovania a hlavne s účtovnými dokladmi, bez ktorých by nemohol byť zaúčtovaný ani jeden účtovný prípad.

      Na záver školského roka žiaci dostali zadanie, na základe ktorého mali vypracovať prezentáciu v PowerPointe zameranú na účtovné doklady.

      Prezentácia obsahovala teoretickú časť a aj praktickú časť (zaúčtovanie 5 účtovných prípadov).

      Dievčatá sa s témou popasovali veľmi dobre a ako ukážku prikladám prezentáciu Paulíny Bisákovej. Odkaz

      PK

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica
    • sekretariat@oapb.sk
    • web@oapb.sk
    • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
    • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica 017 44 Považská Bystrica Slovakia
    • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje