• Jazyková trieda

    • Trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov

                 Obchodná akadémia v Považskej Bystrici umožňuje prijatým študentom absolvovať štúdium v triede s rozšíreným vyučovaním anglického alebo nemeckého jazyka. Podmienkou na prijatie do tohto typu triedy je úspešné absolvovanie vstupného testu. Trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov sa od klasickej triedy líši navýšeným počtom hodín anglického alebo nemeckého jazyka.

                 Cieľom rozšíreného vyučovania cudzích jazykov je dosiahnuť vyššiu úroveň jazykových zručností – komunikatívnych i písomných a poskytnúť študentom také vedomosti, aby úspešne urobili maturitnú skúšku a uplatnili sa na trhu práce.

                 Dotácia hodín cudzieho jazyka

     1. ročník
     1. ročník
     1. ročník
     1. ročník

     5

     5

     5

     6

      

      

          Učebnice – anglický jazyk:

     • New Opportunities
     • YES
     • Commercial Correspondence
     • English Grammar in Use
     • Friendship (časopis)

      

     Učebnice – nemecký jazyk:

     • Deutsch eins zwei
     • Nemčina pre ekonomické odbory
     • Wirtschaft auf Deutsch
     • Nová maturita z nemeckého jazyka
     • Nová cvičebnica nemeckej gramatiky

      

     Jazykové sústredenie

     Súčasťou učebných osnov v triede s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov sú aj jazykové sústredenia. V 1. a 4. ročníku 1 týždeň, v 2. a 3. ročníku 1 týždeň v každom polroku.

     Program jazykového sústredenia:

     1. výmenný pobyt s belgickou školou Sint-Maarten v meste Beveren alebo s holandskou školou ROC van Twente v meste Hengelo, počas ktorých sú žiaci umiestňovaní v partnerských rodinách, kde komunikujú len v anglickom jazyku, zároveň majú možnosť spoznať životnú úroveň a kultúru iného európskeho národa,
     2. príprava na pracovný pohovor do LKW Walter firmy, ktorá sídli vo Viedni, v ktorej žiaci môžu vykonať odbornú prax alebo získať trvalý pracovný pomer, (v súčasnosti je vo firme zamestnaných 7 absolventov našej školy),
     3. poznávacie zájazdy do anglicky alebo nemecky hovoriacich krajín,
     4. aktivity v škole pod vedením anglických alebo nemeckých lektorov,
     5. práca na projektoch s aktuálnou tematikou,
     6. zapojenie sa do medzinárodných projektov Erasmus,
     7. príprava na olympiádu z ANJ alebo NEJ a súťaže Majster rétor.

      

     Propagácia triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov

     Aktivity jazykovej triedy sú zverejnené na webovej stránke školy (Projekty, LKW Walter). Žiaci a ich rodičia môžu byť informovaní o jazykovej triede prostredníctvom výchovného poradcu a počas dňa otvorených dverí na OA.

      

      

      

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia Považská Bystrica
   • sekretariat@oapb.sk
   • sy@oapb.sk
   • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
   • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica
   • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
 • Fotogaléria

  • Poznávací zájazd vo Veľkej Británii
  • Výmenný pobyt v Belgicku 24. – 29. marec 2019
  • Workshop – Manažérska a obchodná komunikácia
  • Jarná škola programovania na FRI ŽU
  • Školské kolo SOČ
  • Obchodovací deň
  • Slávnostná akadémia našej Alma mater
  • INFO exkurzia TU Košice
  • Vyučovanie inak 13
  • Imatrikulácia
  • Vyučovanie inak 10
  • 17. november