Navigácia

Škola a jej zameranie

Jazyková trieda

Trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov

            Obchodná akadémia v Považskej Bystrici umožňuje prijatým študentom absolvovať štúdium v triede s rozšíreným vyučovaním anglického alebo nemeckého jazyka. Podmienkou na prijatie do tohto typu triedy je úspešné absolvovanie vstupného testu. Trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov sa od klasickej triedy líši navýšeným počtom hodín anglického alebo nemeckého jazyka.

            Cieľom rozšíreného vyučovania cudzích jazykov je dosiahnuť vyššiu úroveň jazykových zručností – komunikatívnych i písomných a poskytnúť študentom také vedomosti, aby úspešne urobili maturitnú skúšku a uplatnili sa na trhu práce.

            Dotácia hodín cudzieho jazyka

 1. ročník
 1. ročník
 1. ročník
 1. ročník

5

5

5

6

 

 

     Učebnice – anglický jazyk:

 • New Opportunities
 • YES
 • Commercial Correspondence
 • English Grammar in Use
 • Friendship (časopis)

 

Učebnice – nemecký jazyk:

 • Deutsch eins zwei
 • Nemčina pre ekonomické odbory
 • Wirtschaft auf Deutsch
 • Nová maturita z nemeckého jazyka
 • Nová cvičebnica nemeckej gramatiky

 

Jazykové sústredenie

Súčasťou učebných osnov v triede s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov sú aj jazykové sústredenia. V 1. a 4. ročníku 1 týždeň, v 2. a 3. ročníku 1 týždeň v každom polroku.

Program jazykového sústredenia:

 1. výmenný pobyt s belgickou školou Sint-Maarten v meste Beveren alebo s holandskou školou ROC van Twente v meste Hengelo, počas ktorých sú žiaci umiestňovaní v partnerských rodinách, kde komunikujú len v anglickom jazyku, zároveň majú možnosť spoznať životnú úroveň a kultúru iného európskeho národa,
 2. príprava na pracovný pohovor do LKW Walter firmy, ktorá sídli vo Viedni, v ktorej žiaci môžu vykonať odbornú prax alebo získať trvalý pracovný pomer, (v súčasnosti je vo firme zamestnaných 7 absolventov našej školy),
 3. poznávacie zájazdy do anglicky alebo nemecky hovoriacich krajín,
 4. aktivity v škole pod vedením anglických alebo nemeckých lektorov,
 5. práca na projektoch s aktuálnou tematikou,
 6. zapojenie sa do medzinárodných projektov Erasmus,
 7. príprava na olympiádu z ANJ alebo NEJ a súťaže Majster rétor.

 

Propagácia triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov

Aktivity jazykovej triedy sú zverejnené na webovej stránke školy (Projekty, LKW Walter). Žiaci a ich rodičia môžu byť informovaní o jazykovej triede prostredníctvom výchovného poradcu a počas dňa otvorených dverí na OA.

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia Považská Bystrica
  Jesenského 259/6
  017 44 Považská Bystrica
 • +421 42 432 38 42 (sekretariát)
  +421 42 432 38 63 (zástupkyne)
  +421 42 432 22 35 (spojovateľka)

Fotogaléria