Navigácia

Pozvánky na prijímacie pohovory

Pozvánka na talentové skúšky

Riaditeľstvo Obchodnej akadémie Považská Bystrica pozýva na základe prihlášky Vášho syna/dcéru na testy všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti v rámci talentových skúšok, ktoré sú súčasťou prijímacieho konania do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy na našej škole

Atletika          06. 04. 2018 - 1. časť o 8.00 h v telocvični obchodnej akadémie a následne 2. časť - atletický štadión
                                              (treba si priniesť tretry a oblečenie do chladu a dažďa)

Volejbal         05. 04. 2018 o   8.00 h v telocvični obchodnej akadémie

Basketbal      06. 04. 2018 o 10.30 h v telocvični obchodnej akadémie

Hádzaná        05. 04. 2018 o   7.30 h v športovej hale na sidlísko SNP P.B.

Žiaci si so sebou prinesú preukaz poistenca, športové oblečenie a obuv do každého počasia.

V prípade, že sa žiak pre osobitné závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca  riaditeľovi školy  žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením(lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 4 dni). Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok do 8.00 hodiny.

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené do troch pracovných dní v budove Obchodnej akadémie Považská Bystrica a na webovej stránke školy www.oapb.sk len s kódom žiaka, ktorý je uvedený na pozvánke. Upozorňujeme rodičov, že vstup do budovy školy je v deň prijímacích skúšok povolený len žiakom, ktorí sa ich zúčastňujú.

     Pri skúškach želáme veľa úspechov!

Ing. Peter Bologa
   riaditeľ školy  


 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia Považská Bystrica
    Jesenského 259/6
    017 44 Považská Bystrica
  • +421 42 432 38 42 (sekretariát)
    +421 42 432 38 63 (zástupkyne)
    +421 42 432 22 35 (spojovateľka)

Fotogaléria