• Trieda s rozšíreným vyučovaním účtovníctva

    • Účtovníctvo je neoddeliteľnou súčasťou fungovania zdravej firmy. Dopyt na trhu práce po kvalitných účtovníkoch je veľký. Táto skutočnosť nás inšpirovala k tomu, aby sme žiakom, ktorí si vyberajú svoje budúce povolanie a zamestnanie dali možnosť hlbšieho vzdelávania sa aj  v tejto oblasti. Účtovníctvo je na našej škole maturitný predmet a je súčasťou praktickej maturitnej skúšky.

      

     Úlohou vyučovania účtovníctva v triede s rozšíreným vyučovaním účtovníctva nie je zaťažovať žiakov väčším množstvom teórie a účtovných predkontácií, ale priblížiť im skutočnú prácu účtovníka. Praktické učivo v jednotlivých ročníkoch je a bude prispôsobené veku žiakov a ich ekonomickým vedomostiam, ktoré postupne získavajú počas vyučovacieho procesu na všetkých odborných predmetoch.

      

     Vyučovanie je realizované formou praktických zadaní, ktoré žiaci riešia spolu s učiteľom. V tejto etape získavajú vedomosti a zručnosti a postupne sa pripravujú na riešenie úloh samostatnou prácou alebo prácou v tíme. Žiaci si na začiatku školského roka vytvoria pracovné tímy, v ktorých pracujú a riešia skupinové úlohy. Súčasťou každého zadania sú skutočné doklady, ktoré sa používajú v praxi. V každom ročníku žiaci riešia ročníkový projekt – simulujú činnosť v  spoločnosti s určitým zameraním. Spoločnosť vedú, riadia, tak aby fungovala a vykázala aktívny zostatok. Pracujú na jednotlivých pozíciách ako – riaditeľ spoločnosti, účtovník, personalista, samostatný pracovník, grafik, správca siete a pod.

      

     Okrem praktickej časti je v každom ročníku pre žiakov pripravená práca v on line učebnici, kde sa zoznámia s e-learningovým vyučovaním a za svoju prácu získajú certifikát. Učebnice sú zamerané na finančnú gramotnosť, trhovú ekonomiku, účtovníctvo, hospodársku štatistiku, finančnú analýzu a etiku podnikania. Programy okrem toho rozvíjajú aj životné zručnosti účastníkov, aktívne reagujú na meniace sa podmienky života mladých ľudí a ich životné potreby. Hravou formou podporujú zodpovedné správanie, etické rozhodovanie a kritické myslenie. Rozvíjajú schopnosti efektívneho využívania informačno-komunikačných technológií. Prostredníctvom týchto učebníc naša škola spolupracuje so spoločnosťami Junior Achievement a Nadáciou pre deti Slovenska.

      

     Počas štúdia je pre žiakov v každom  ročníku jeden krát za polrok (december, jún) vyhradený tzv. „účtovnícky týždeň“ počas, ktorého sa žiaci stretnú s odborníkmi z praxe, navštívia reálne spoločnosti, zúčastnia sa exkurzií a besied na vysokých školách napr. v Mediálnom centre Paneurópskej vysokej školy.

      

     Žiaci tejto triedy sú tiež zaradení do Medzinárodného obchodu – ITO. O čo ide?

      

     Študenti si vytvoria cvičné firmy a rozdelia si pracovné úlohy. Vymyslia si meno spoločnosti a obchodný produkt. V anglickom jazyku si vytvoria v programe MS Word katalóg vlastných výrobkov, účtovné doklady a webovú stránku alebo internetový obchod. Vyvrcholením tejto prípravy je „obchodovací týždeň“. Tento týždeň sa žiaci aktívne venujú iba obchodu. Z internetových adries partnerských zahraničných škôl si stiahnu katalógy produktov. Následne prostredníctvom e-mailu a telefónu ponúkajú svoje výrobky a objednávajú výrobky konkurenčných firiem. Na tento účel sa dá využiť aj facebook. Každý uskutočnený obchod, nákup alebo predaj, musí byť doložený účtovnými dokladmi. Študenti si zaznamenávajú svoje obchody. Na konci týždňa riaditelia vypracujú záverečné správy, v ktorých zhodnotia prácu svojej spoločnosti.  Všetko prebieha v anglickom jazyku. Cieľom tohto projektu je, že študenti sa na jeden týždeň dostanú do prostredia fiktívnej firmy. Vyskúšajú si svoje zručnosti v obchode. Aplikujú teoretické poznatky do praxe a vykazujú skutočné výsledky. Naučia sa zodpovednosti a tímovej práci. Pracujú s počítačom, telefónom a účtovnými dokladmi. Môžu v plnej miere predviesť svoje schopnosti a kreativitu. Zoznámia sa so študentmi z partnerských škôl z Holandska a Nemecka. Za svoju prácu dostanú certifikát.

      

     Všetky certifikáty, ktoré počas štúdia získajú môžu neskôr doložiť k prihláške na vysokú školu alebo k žiadosti o prijatie do zamestnania.

      

     Cieľom projektu – trieda s rozšíreným vyučovaním účtovníctva je hravou ale reálnou formou priblížiť skutočnú prácu účtovníka mladým ľuďom a vychovať z nich perspektívne osobnosti, ktoré sa vedia ihneď zaradiť do pracovného procesu alebo si založiť vlastnú spoločnosť.

      

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia Považská Bystrica
   • sekretariat@oapb.sk
   • sy@oapb.sk
   • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
   • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica
   • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
 • Fotogaléria

  • Poznávací zájazd vo Veľkej Británii
  • Výmenný pobyt v Belgicku 24. – 29. marec 2019
  • Workshop – Manažérska a obchodná komunikácia
  • Jarná škola programovania na FRI ŽU
  • Školské kolo SOČ
  • Obchodovací deň
  • Slávnostná akadémia našej Alma mater
  • INFO exkurzia TU Košice
  • Vyučovanie inak 13
  • Imatrikulácia
  • Vyučovanie inak 10
  • 17. november