Navigácia

Škola a jej zameranie

Informatická trieda

Informatické triedy

Informatické triedy sú súčasťou športových tried, pričom zameranie učebného plánu je v zvýšení a rozšírení počtu hodín predmetov informatiky a aplikovanej informatiky. Cieľom týchto rozšírených hodín je študentov pripraviť na štúdium VŠ technického smeru, a to aj za pomoci externého učiteľa  pôsobiaceho na FRI ŽU v Žiline.

Informatika ako celok je zameraná na:

 • Počítač z užívateľského hľadiska,
 • základy práce s počítačom v rozsahu ECDL,
 • spracovanie textu na počítači,
 • práca s tabuľkovým procesorom,
 • základy databázového spracovania,
 • účtovníctvo na počítači.

 

Náplň predmetov a rozsah hodín:

 • Informatika: 1 hodina  týždenne v 1. a 2. ročníku, orientovaná na modul 1 a 7 ECDL a práca s multimédiami ,
 • Aplikovaná informatika: 1. – 3. ročník 2 hodiny týždenne orientované na ostatné moduly ECDL.

V triede s rozšíreným vyučovaním informatiky sú predmety rozšírené o predmet aplikovaná informatika seminár, ktorého obsah je nasledovný:

1.ročník – algoritmizácia úloh,

2.ročník - w a práca s grafikou, programovanie v Imagine,

3.ročník - programovanie a objektové programovanie,

4.ročník - programovanie v prostredí windows.

Okrem týchto predmetov je štúdium obohatené o predmet Internet a informatika v 1. ročníku, predmet Web dizajn v 2. ročníku a predmet Seminár z výpočtovej techniky v 3. a 4. ročníku. Rozšírením odbornej prípravy je informatické sústredenie, ktoré sa uskutočňuje týždeň v 1. polroku a  týždeň v 2. polroku. Náplňou tohto sústredenia je najmä zlepšenie praktických zručností študentov pri práci s IKT, besedy a exkurzie, precvičovanie nadobudnutých vedomostí, realizácia a tvorba vlastných projektov.

Uplatnenie absolventov:

 • samostatní pracovníci v oblasti organizácie a techniky riadenia, účtovníctva, zásobovania, odbytu, práce a miezd, tvorby cien, financií, hospodárskej správy a peňažných ústavov, cestovných kancelárií, ubytovania a stravovacích služieb,
 • v podnikateľskej a obchodnej činnosti
 • v štátnej správe a samospráve úrady práce, obecné zastupiteľstvá, daňové úrady, školstvo, zdravotníctvo,
 • štúdium na vysokej škole smery: ekonomické, právnické, pedagogické (cudzie jazyky), telesná výchova a šport (športové triedy), informatika a výpočtová technika (informatická trieda).

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia Považská Bystrica
  Jesenského 259/6
  017 44 Považská Bystrica
 • +421 42 432 38 42 (sekretariát)
  +421 42 432 38 63 (zástupkyne)
  +421 42 432 22 35 (spojovateľka)

Fotogaléria