• Informatická trieda

    • Informatické triedy

     Informatické triedy sú súčasťou športových tried, pričom zameranie učebného plánu je v zvýšení a rozšírení počtu hodín predmetov informatiky a aplikovanej informatiky. Cieľom týchto rozšírených hodín je študentov pripraviť na štúdium VŠ technického smeru, a to aj za pomoci externého učiteľa  pôsobiaceho na FRI ŽU v Žiline.

     Informatika ako celok je zameraná na:

     • Počítač z užívateľského hľadiska,
     • základy práce s počítačom v rozsahu ECDL,
     • spracovanie textu na počítači,
     • práca s tabuľkovým procesorom,
     • základy databázového spracovania,
     • účtovníctvo na počítači.

      

     Náplň predmetov a rozsah hodín:

     • Informatika: 1 hodina  týždenne v 1. a 2. ročníku, orientovaná na modul 1 a 7 ECDL a práca s multimédiami ,
     • Aplikovaná informatika: 1. – 3. ročník 2 hodiny týždenne orientované na ostatné moduly ECDL.

     V triede s rozšíreným vyučovaním informatiky sú predmety rozšírené o predmet aplikovaná informatika seminár, ktorého obsah je nasledovný:

     1.ročník – algoritmizácia úloh,

     2.ročník - w a práca s grafikou, programovanie v Imagine,

     3.ročník - programovanie a objektové programovanie,

     4.ročník - programovanie v prostredí windows.

     Okrem týchto predmetov je štúdium obohatené o predmet Internet a informatika v 1. ročníku, predmet Web dizajn v 2. ročníku a predmet Seminár z výpočtovej techniky v 3. a 4. ročníku. Rozšírením odbornej prípravy je informatické sústredenie, ktoré sa uskutočňuje týždeň v 1. polroku a  týždeň v 2. polroku. Náplňou tohto sústredenia je najmä zlepšenie praktických zručností študentov pri práci s IKT, besedy a exkurzie, precvičovanie nadobudnutých vedomostí, realizácia a tvorba vlastných projektov.

     Uplatnenie absolventov:

     • samostatní pracovníci v oblasti organizácie a techniky riadenia, účtovníctva, zásobovania, odbytu, práce a miezd, tvorby cien, financií, hospodárskej správy a peňažných ústavov, cestovných kancelárií, ubytovania a stravovacích služieb,
     • v podnikateľskej a obchodnej činnosti
     • v štátnej správe a samospráve úrady práce, obecné zastupiteľstvá, daňové úrady, školstvo, zdravotníctvo,
     • štúdium na vysokej škole smery: ekonomické, právnické, pedagogické (cudzie jazyky), telesná výchova a šport (športové triedy), informatika a výpočtová technika (informatická trieda).

      

      

      

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia Považská Bystrica
   • sekretariat@oapb.sk
   • sy@oapb.sk
   • +421 42 432 38 42 (sekretariát) +421 42 432 38 63 (zástupkyne) +421 42 432 22 35 (spojovateľka)
   • Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica
   • E-mail učiteľov: meno.priezvisko@oapb.sk (bez diakritiky)
 • Fotogaléria

  • Poznávací zájazd vo Veľkej Británii
  • Výmenný pobyt v Belgicku 24. – 29. marec 2019
  • Workshop – Manažérska a obchodná komunikácia
  • Jarná škola programovania na FRI ŽU
  • Školské kolo SOČ
  • Obchodovací deň
  • Slávnostná akadémia našej Alma mater
  • INFO exkurzia TU Košice
  • Vyučovanie inak 13
  • Imatrikulácia
  • Vyučovanie inak 10
  • 17. november